GUIA DIDÀCTICA

---

TÍTOL: “MATEMÀTIQUES DE LA VIDA QUOTIDIANA”

ÀREA: Matemàtiques.

NIVELL EDUCATIU: ESPA

NOTA

Abans de plantejar aquesta WebQuest s’ha de treballar amb els alumnes a l’aula perquè tinguin una idea del que faran.  S’ha de fer incidència en que l’activitat ha de ser tant concreta com sigui possible, trobar molts exemples a la vida real i nombroses aplicacions pràctiques.  L’adult té, en general, un sentit més pràctic de la vida i convé, per tant, apropar-los a les matemàtiques des d’aquest punt de vista.

OBJETIUS:

*   Incorporar al llenguatge habitual les expressions matemàtiques amb la finalitat de comunicar-se de manera clara, precisa i rigorosa.

*   Reconèixer i plantejar situacions susceptibles de resoldre’s mitjançant els convenis i tècniques numèriques, resoldre-les i analitzar les solucions obtingudes i la seva coherència amb l’enunciat.

*   Interpretar les característiques i resoldre alguns problemes senzills en els que intervinguin funcions.

*   Desenvolupar la capacitat creativa en la proposta de problemes sobre el tema triat.

*   Utilitzar les noves tecnologies i descobrir les possibilitats que ofereix la xarxa per l’estudi de totes les matèries.

CONTINGUTS:

*   No podem parlar de continguts en general ja que el tema és lliure per a cada grup de treball.

RECURSOS:

*   Pàgines Web. (Necessitarem l’aula d’informàtica totes les sessions)

TEMPORALITZACIÓ:

*   Es necessitaran per desenvolupar l’activitat 8 sessions.