Recursos educatius

matemàtiques

WebQuest: "Matemàtiques de la vida quotidiana"

 

Carmen Belda Molina (mamenbelda@educacio.caib.es)

CEPA Pitiüses
Eivissa


WebQuest adreçada al 2n cicle d'ESPA. Àrea: Matemàtiques.

Abans de plantejar aquesta WebQuest s’ha de treballar amb els alumnes a l’aula perquè tinguin una idea del que faran. S’ha de fer incidència en que l’activitat ha de ser tant concreta com sigui possible, trobar molts exemples a la vida real i nombroses aplicacions pràctiques. L’adult té, en general, un sentit més pràctic de la vida i convé, per tant, apropar-los a les matemàtiques des d’aquest punt de vista.

Imatge WebQuest: "Matemàtiques de la vida quotidiana"
Aquesta webquest ha estat creada com a una activitat del curs de formació a distància (Programa de formació a distància del professorat) 2005/2006"WebQuest: Una eina per treballar amb internet a l'aula".


Info: La recerca d'informació per Internet permet desenvolupar projectes col·laboratius de treball, tal com recull la proposta de WebQuest, formulada per Bernie Dodge, professor de la Universitat de San Diego.

Una WebQuest planteja la resolució d'un enigma o bé l'elaboració d'un producte (l'edició d'una antologia, un àlbum fotogràfic, etc.) de manera col·laborativa. L'aula s'organitza en petits grups de treballs cadascun dels quals realitza una tasca específica (buscar informació, editar els textos, etc.) Per desenvolupar-la s'utilitzarà la cerca d'informació per Internet i una àmplia gamma de recursos en la qual es poden integrar les TIC.

Contingut d'una WebQuest
  • La introducció, que presenta un plantejament general de la tasca.
  • La tasca en què s'identifica l'objectiu a assolir per tot el grup.
  • El procés, apartat on es descriuen els grups de treball, les tasques específiques que realitzaran i els recursos que s'empraran.
  • L'avaluació, en què s'indiquen els aspectes que es valoraran.
  • La conclusió, que inclou unes reflexions finals sobre la tasca.
  • Els crèdits on s'inclouen les referències als materials utilitzats.

- Més informació a WQ.cat - Comunitat Catalana de Webquest[ Anar al WebQuest ] Accés en línia al WebQuest "Matemàtiques de la vida quotidiana"
   
WQ_mates_vida_quotidiana.zip WebQuest "Matemàtiques de la vida quotidiana" (arxiu comprimit, 254 Kb)