Millorem el mediambient

Webquest

Introducció
Tasca
Activitats
Avaluació
Conclusió
Crèdits
Guia Didàctica

Objectius generals:

Es pretén que els alumnes sàpiguen què és i com funciona el reciclatge de paper a nivell del cicle mitjà superior de primària.

Objectius específics:

Aquesta webquest està pensada bàsicament per l’àrea de Coneixement del medi. El medi natural i també aspectes molt lligats a les competències bàsiques TIC.

Organització dels alumnes:

Per desenvolupar aquesta webquest, els nois i les noies han de tenir uns coneixements mínims d’informàtica:

 • Crear una carpeta.
 • Fer anar el processador de textos.
 • Guardar un document.
 • Insertar imatges a un document.
 • Capturar imatges a INTERNET.
 • Guardar les imatges a la carpeta.
 • Fer anar un navegador.

Temporalització: està pensada per unes 4 sessions d’uns 45 minuts de durada. A cada sessió desenvoluparem un apartat del procés.

Hauran de disposar dels recursos següents:

 • Un ordinador per a cada grup de tres alumnes.
 • Connexió a Internet.
 • Els ordinadors haurien de tenir suficients recursos per desenvolupar amb facilitat el software comentat anteriorment.
 • Una impressora.

Haurem de preveure un lloc de treball on, a més dels ordinadors connectats a INTERNET, es disposi d’espai i estris suficients per escriure, dibuixar, retallar...

Avaluació:

Els alumnes han de saber abans de començar a treballar com i de què seran avaluats, aquest coneixement és útil perquè els ajuda a pensar:

 • Els orienta sobre el què s’espera d’ells.
 • Els fa fixar en tots els detalls.
 • Potser s’esforçaran a fer un millor producte final.

Per aconseguir una major objectivitat en l’avaluació apareix una fitxa per avaluar.