Avaluació

L'avaluació la farà el/la vostre/a professor/a. La nota final serà comú als dos components del grup. Els aspectes que es tendran en compte a l'hora de fer l'avaluació seran:

Incomplet

1

Mig

2

3

Excel·lent

4

Nota

Plantilla de polígons i cercle

La plantilla no conté tot el que es demana, falten figures, fórmules d'àrees o definicions

La plantilla conté tot el que es demana, peró la presentació no és massa clara

La plantilla conté tot el que es demana i la presentació és ordenada, clara i precisa (és fàcil trobar en ella el que es necessita)

La plantilla conté tot el que es demana i la presentació és ordenada, clara, precisa, atractiva i original. Hi ha un títol destacat


Plantilla de l'ortoedre

La plantilla no conté tot el que es demana, falta el dibuix o alguna fórmula

La plantilla conté tot el que es demana, peró la presentació no és massa clara

La plantilla conté tot el que es demana i la presentació és ordenada, clara i simple (és fàcil trobar en ella el que es necessita)

La plantilla conté tot el que es demana i la presentació és ordenada, clara, simple, atractiva i original. Hi ha un títol destacat


 Document de les dimensions de les dues instal·lacions

El document no conté tot el que es demana

El document conté tot el que es demana, però la presentació no és massa clara

El document conté tot el que es demana i la presentació és clara

El document conté tot el que es demana i la presentació és clara, atractiva i original


Llistat de material que necessitarà l'Enric

El llistat està incomplet, bé perquè no es calculen les quantitats dels quatre materials correctament, o bé perquè no hi aparèixen els càlculs o raonaments emprats

El llistat conté les quantitats correctes dels quatre materials però la justificació o argumentació de les respostes no és massa clara (no es distingeix fàcilment la feina feta)

El llistat conté les quantitats correctes dels quatre materials; la justificació o argumentació de les respostes és clara i conté les fórmules i els càlculs emprats; i la informació està ordenada

El llistat conté les quantitats correctes dels quatre materials; la justificació o argumentació de les respostes és clara i conté a més de les fórmules i els càlculs emprats, explicacions adicionals; la informació està ordenada i molt ben presentada


Treball en grup

No hi ha coordinació en el grup i es treballa de forma individual. No hi ha una bona organització.

El grup treballa de forma organitzada, però no hi ha una coordinació entre els membres i es treballa individualment

El grup treballa de forma organitzada. L'actitud de cada un dels membres és participativa. Hi ha coordinació entre els companys.

El grup treballa de forma organitzada. L'actitud de cada un dels membres és participativa i responsable. Hi ha coordinació entre els companys. Es comparteix la informació


Return to the Beginning