Guia pel professor

Aquesta WebQuest està pensada per alumnes de primer cicle d'ESO a l'àrea de matemàtiques o taller de matemàtiques.

Els coneixements informàtics que han de tenir els alumnes per desenvolupar aquesta tasca són molt bàsics, han de saber treballar amb un processador de textos, copiar imatges i aferrar-les.

Objectius

Els objectius que es pretenen assolir realitzant aquesta activitat són:

Continguts

Temporalització

Aquesta WebQuest està pensada per tres sessions (una per crear les plantilles d'àrees i volums, i dues per cercar les dimensions de les instal·lacions i calcular els materials), però tot dependrà del nivell dels alumnes. Si el nivell és fluixet convendria dedicar-li al manco quatre sessions.

Per aquells alumnes de nee educatives es podria reduir la feina al càlcul de material per construir el camp de futbol, així només haurien de calcular àrees i perímetres, per tant, l'activitat 2 s'el·liminaria.

Comentaris

Per obrir algunes imatges de les instal·lacions amb les seves dimensions serà necessari tenir instal·lat a l'ordinador el programa Adobe Reader

Els alumnes treballaran en grups de dos.

L'activitat 4 no és necessari realitzar-la amb un processador de textos, de fet, com s'han de fer càlculs, els hi serà més còmode fer-ho a mà.

Per qualsevol suggerència o comentari, podeu posar-vos en contacte mitjançant l'adreça lauba3@hotmail.com

Return to the Beginning