1. Avaluació dels treballs escrits

(s'avaluen les presentacions en power point, murals, entrevistes,... i altres materials escrits i/o audiovisuals)

Aspectes

Just
1

Acceptable
2

Bon nivell
3

Excel·lent
4

Puntuació

Presentació del tema
Ambigua i poc clara.
Clara i precisa.
Claredat, precisió i explicació del tema.
Bona presentació, amb una explicació clara i a l'hora suggerent.
 

Contingut

Informació a un nivell molt simplista.

Organització parcial d'idees, però poc coneixement del tema.

Idees ben organitzades, reforçades amb explicacions. Bon coneixement del tema.

Idees perfectament organitzades, complementades amb detalls significatius, explicacions aclaridores, exemples,... Molt coneixement del tema.

Organització del contingut

Confús, incomplet i sense una direcció clara.

Les diferents seccions tenen continguts però no hi ha relació ni transició entre ells.

L'organització és adequada i estan  relacionades  entre si.

Mostra una planificació acurada que dóna una seqüenciació lògica i clara.

Conclusió
No es realitza cap resum ni conclusió.
Inclou un resum.

Inclou un resum que tanca correctament el tema.

Cita la bibliografia.

Inclou un resum que recull les idees principals i tanca el tema de forma atractiva. Bibliografia completa i correcta.
 

Aspectes lingüístics

Molts errors. Difícil d'entendre.

Adequat  malgrat alguns errors.

Fluid i clar  malgrat alguns errors.

Fluid i amb  bon nivell lingüístic i ortogràfic.

Presentació

Poc elaborada.  Poc visual. No fa servir imatges,  gràfics,  enllaços, etc.

La presentació és correcta però poc atractiva.

La presentació és acurada i  visual. Utilitza alguns mitjans tècnics.

La presentació  està força treballada i és  molt atractiva  visualment. Utilitza tots els mitjans tècnics al seu abast.