3. Avaluació del treball en grup

Cada membre del grup haurà d'emplenar una avaluació com aquesta per als companys del seu grup de feina.

Aspectes

Just
1

Acceptable
2

Bon nivell
3

Excel·lent
4

Puntuació

Recollir la informació
No recull cap informació relacionada amb el treball.
Recull mínima informació relacionada amb el treball.
Recull bastant informació relacionada amb el treball.
Recull molta informació relacionada amb el treball.
 
Compartir la informació
No transmet cap informació al grup.
Transmet poca informació al grup.

Transmet molta informació al grup.

Transmet tota la informació al grup.

Responsabilitats
No fa mai les seves feines.
Molt poques vegades fa la seva feina. Sempre se li ha de recordar.
Normalment fa la feina. Poques vegades se li ha de recordar.
Sempre fa la feina. Mai se li ha de recordar.

Escoltar
Sempre xerra. Mai escolta.
Generalment xerra. No escolta gaire.
Escolta. Però sovint xerra massa.
Escolta i parla de manera adeqüada.
 
Cooperar
Generalment discuteix amb els components del grup.
Discuteix de vegades.
Rarament discuteix.
Mai discuteix amb els components del grup.
 
Prendre decisions
Sempre vol tenir raó.
Moltes vegades decideix anar amb els amics i no escoltar totes les possibilitats.
Considera normalment totes les possibilitats.
Ajuda sempre al grup a pendre la decisió.

Puntualitat a l'hora de lliurar treballs
No lliura alguns treballs i/o ho fa amb retard. Lliura la major part dels treballs amb retard. Lliura la major part dels treballs a la data prevista. Lliura tots els treballs a la data establerta.