2. Avaluació de les presentacions orals

(s'avaluen les presentacions de cada treball a la resta de companys de classe)

Aspectes

Just
1

Acceptable
2

Bon nivell
3

Excel·lent
4

Puntuació

Contingut
Idees simples.
Idees correctes però incomplet.
Han cobert els diferents temes.
Han aprofondit en els temes.
 

Organització del contingut

Mal estructurat i difícil d'entendre.

Seqüenciació correcta, però les seccions aparaeixen aïllades.

Han intentat relacionar les diferents explicacions.

Les diferents seccions s'han planificat per intentar fer una presentació global.

Comunicació

Poc clara, difícil de seguir i entendre.

Clara i entenedora en general. To de veu adequat.

Fluïda. El públic segueix amb interès. To de veu adequat i seguretat de l'emissor.

To de veu apropiat, seguretat de l'emissor i llenguatge precís. S'ha fet participar al públic.

Materials de suport
Pocs i no gaire encertats.
Adequats encara que no els han sabut aprofitar.
Adequats. Han ajudat a entendre els
conceptes.
Força interessants i atractius. Han estat un excel·lent suport.
 

Treball en grup

Massa individualista.

La presentació mostra certa planificació.

Tots els membres mostren conèixer la  presentació global.

La presentació mostra planificació i treball de grup.