Guia per al professorat

1. Introducció

Aquesta webquest pretén que l'alumnat vagi una mica més enllà dins la ciència que el que s'inclou dins el curriculum establert, amb tres objectius principals, a més de l'adquisió de coneixements dins el camp de treball:

 

2. Alumnat

Està adreçada al primer cicle d'ESO, malgrat que es pot realitzar dins el segon cicle sense cap problema. Tant en un cas com en l'altre, els objectius generals abans esmentats es treballarien i aconseguirien satisfactòriament, sense que suposàs una repetició de continguts.

Es realitzaria dins l'àrea de ciències de la natura. En el cas de 4t d'ESO (2n cicle) es podria emmarcar dins l'àrea de física i química.

En qualsevol cas, es podria modificar i treballar de forma interdisciplinar: llengua i educació plàstica (tractament del cel, núvols,... dins l'art i la literatura, cultura popular,..), llengua estrangera (incloure pàgines web de consulta en anglès i/o francès), àrees mediambientals (contamicació a l'atmosfera),...

Els coneixements mínims que ha de tenir l'alumnat en relació a la part informàtica: saber fer anar navegadors, processadors de textos, editor de presentacions en diapositives, perifèrics,... En general, l'alumnat d'aquest nivell té aquests coneixements, adquirits de forma autònoma, fora de l'àmbit escolar. Si no fos així, es poden anar desenvolupant al llarg de la webquest (no suposen un treball addicional massa considerable), i a més el treball en grup facilitaria també la seva adquisició.

En relació a l'àrea (o àrees) de treball, és interessant que l'alumnat hagi tractat les unitats referents a l'aigua (cicle de l'aigua, ...), però tampoc és imprescindible.

 

3. Temporització i organització

Aquesta unitat es desenvoluparà en un nombre de 8 sessions de 50 minuts. Després hi hauria una sessió addicional per dur a terme les presentacions dels diferents treballs a la resta de grups.

Aquest nombre de sessions pot variar segons el ritme de feina dels infants i també segons el grau d'aprofondiment en cada un dels temes.

L'alumnat s'organitzarà en grups tal i com s'explica a la webquest. La selecció dels membres dels grups pot ser lliure, encara que es pot modificar aquest criteri si el professorat ho considera adient. Llavors, es podria pensar algun joc "trucat" per tal d'organitzar-los i que l'alumnat no hi vegi "la mà" del professor i, per tant, ja no es senti tan atret per l'activitat.

 

4. Recursos

Per desenvolupar aquesta webQuest ens farà falta...

Software:

Hardware:

 

5. Avaluació

Es durà a terme segons les rúbriques presentades. A més el professorat anirà controlant el treball que es fa a cada una de les sessions, per tal de que l'aprofitament sigui uniforme per a tot l'alumant.

Si es plantejàs com una unitat interdisciplinar s'haurien d'afegir altres avaluacions en relació a les noves àrees, segons el producte final desitjat.

És important que l'alumnat conegui com es farà l'avaluació del seu treball. Això, no sol ser freqüent en el treball diari dels infants i, per tant, se'ls ha de remarcar en que ho treballin. El que volem aconseguir fent-ho així és, per exemple:

 

6. Conclusions

Amb aquesta webquest l'alumnat ha fet servir les noves tecnologies, tant per a la investigació com per a la presentació i tractament de la informació recollida.

A més s'ha endinsat dins una branca de la ciència molt relacionada amb el dia a dia, essent això un factor de motivació per a ells.

 

Return to the Beginning