AVALUACIÓ

 

L'avaluació de la vostra tasca constarà dels següents elements:

1. Caldrà que entregeu al vostre professor/a un informe on hagueu donat resposta a les diferents activitats del procés. Aquesta feina comptarà un 20%.

2. El muntatge que presentarau als companys comptarà un 80% tenint en compte els criteris que marquen la següent rúbrica.

 

 RÚBRICA D'AVALUACIÓ GENERAL

 

 CATEGORIA

Començant

1

Progressant

2

Aconseguit

3

Superat

4

Puntuació

 

Organització


La informació proporcionada no sembla estar organitzada.


La informació està organitzada, però els paràgrafs no estan ben redactats.


La informació està organitzada amb paràgrafs ben redactats.


La informació està molt ben organitzada amb paràgrafs ben redactats i amb subtítols.


 Redacció


Hi ha molts errrors de gramàtica, ortografia o puntuació.


Apareixen alguns errors de gramàtica, ortografia o puntuació.


Quasi no hi ha errors de gramàtica, ortografia o puntuació.


No hi ha errors de gramàtica, ortografia o puntuació.


 

 
Quantitat d'informació 

 

Es detecten idees fosques, manca de concreció, enunciats massa genèrics o anecdòtics.


Les idees desenvolupades són clares i comprensibles, però no de forma completa i progressiva i amb pocs exemples.


La major part de les idees són clares i comprensibles; s'exposen de forma completa, progressiva i ordenada, amb els exemples apropiats, la terminologia específica i les formulacions precises


Les idees desenvolupades són clares i comprensibles; s'exposen de forma completa, progressiva i ordenada, amb els exemples apropiats, la terminologia específica i les formulacions precises.


 

 Ús de les noves tecnologies
 Necessita supervisió i assistència per utilitzar les noves tecnologies i moure's pels enllaços recomanats.


Utilitza les noves tecnologies, però ocasionalment troba la informació demanada tot i no necessitar assistència.

 

 Sap utilitzar les noves tecnologies per trobar la informació demanada i sense assistència.


 Utilitza amb èxit les noves tecnologies per trobar la informació demanada utilitzant els enllaços recomanats i sense assistència.


 

 

Treball a l'aula


 L'alumnat ha aprofitat poc o molt poc el temps a classe i tampoc ha demostrat la continuació del treball fora de l'aula.


 L'alumnat ha aprofitat força el temps a classe, però no acaba de continuar la feina fora de l'aula.


 L'alumnat ha aprofitat la major part del temps a classe i ha demostrat continuar el treball fora de l'aula.


 L'alumnat ha aprofitat tot el temps a classe i ha demostrat continuar el treball fora de l'aula.