Recursos educatius

coneixement del medi

WebQuest: "No me'n surto amb el mòbil"

 

Margalida Concepció Canyelles Salom (mccanellas1@educacio.caib.es)

CP Pintor Joan Miró
Palma


Aquesta WebQuest està adreçada al 3r cicle de primària.
Ha estat elaborada per treballar un dels temes més actuals i propers als nostres alumnes, la telefonia mòbil. Els objectius proposats formen part de les àrees de coneixement del medi i de llengua i literatura catalana. L’eix vertebrador és la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació i la xarxa Internet com a instruments d’aprenentatge.

Imatge WebQuest: "No me'n surto amb el mòbil"

Aquesta webquest ha estat creada com a una activitat del curs de formació a distància (Programa de formació a distància del professorat) 2006/2007"WebQuest: Una eina per treballar amb internet a l'aula".


Info: La recerca d'informació per Internet permet desenvolupar projectes col·laboratius de treball, tal com recull la proposta de WebQuest, formulada per Bernie Dodge, professor de la Universitat de San Diego.

Una WebQuest planteja la resolució d'un enigma o bé l'elaboració d'un producte (l'edició d'una antologia, un àlbum fotogràfic, etc.) de manera col·laborativa. L'aula s'organitza en petits grups de treballs cadascun dels quals realitza una tasca específica (buscar informació, editar els textos, etc.) Per desenvolupar-la s'utilitzarà la cerca d'informació per Internet i una àmplia gamma de recursos en la qual es poden integrar les TIC.

Contingut d'una WebQuest
  • La introducció, que presenta un plantejament general de la tasca.
  • La tasca en què s'identifica l'objectiu a assolir per tot el grup.
  • El procés, apartat on es descriuen els grups de treball, les tasques específiques que realitzaran i els recursos que s'empraran.
  • L'avaluació, en què s'indiquen els aspectes que es valoraran.
  • La conclusió, que inclou unes reflexions finals sobre la tasca.
  • Els crèdits on s'inclouen les referències als materials utilitzats.

- Més informació a WQ.cat - Comunitat Catalana de Webquest[ Anar al WebQuest ] Accés en línia al WebQuest "No me'n surto amb el mòbil"
   
mobils2_wq.zip WebQuest "No me'n surto amb el mòbil" (arxiu comprimit, 345 Kb)