Guia didàctica

 

OBJECTIUS GENERALS D´AQUESTA WEBQUEST

 

Aquesta WebQuest ha estat elaborada per treballar un dels temes més actuals i propers als nostres alumnes, la telefonia mòbil.  Els objectius proposats formen part de les àrees de coneixement del medi i de llengua i literatura catalana. L’eix vertebrador és la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació i la xarxa Internet com a instruments d’aprenentatge.

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS D’ÀREA

 

* Objectius de l’àrea de llengua catalana:

 

1. Expressar-se de forma oral utilitzant un vocabulari precís i una estructura coherent a l’exposició final que s’ha de presentar.

2. Utilitzar textos científics de diferents pàgines web per extreure'n informació, ampliar coneixements i aplicar-los a les activitats que es plantegen a la webquest.

3. Produir els textos escrits amb coherència, respectant la seva estructura i aplicant les normes ortogràfiques, tenint cura de la cal·ligrafia, l’ordre i la presentació.

 

* Objectius de l’àrea de coneixement del medi:

 

1. Descriure alguns dels aparells de l'entorn més immediat, en funció de la seva utilitat per a l’ésser humà. Dissenyar, amb creativitat, alguns dispositius i aparells senzills amb una finalitat establerta.

2. Comprendre la utilitat de la ciència per a la societat en la creació de materials i productes.

3. Adquirir hàbits de treball per afavorir la capacitat de selecció d’informació, anàlisi, representació, i comunicació, i aplicar-los a l’estudi del medi científic i social.

 

* Objectius relacionats a la competència bàsica en TIC.

 

Consultar la web: http://www.xtec.es/satis/ra/raco3.htm

 

 

Organització dels alumnes, temporalització, recursos i espai.

 

Per desenvolupar aquesta WebQuest, els alumnes han de tenir uns coneixements mínims d'informàtica:

Crear una carpeta
Fer anar el processador de textos.
Guardar un document.
Capturar imatges

Trobar informació en pàgines web

Fer anar un navegador

Fer una presentació en power point

 

 

Temporalització:

Aquesta WebQuest està pensada per desenvolupar-la en unes 10 sessions d’una hora de durada. Segons les característiques dels alumnes, el seu domini en l’ús de la informàtica i els coneixements previs sobre el tema poden necessitar més o menys sessions.

 

Organització:

Els alumnes faran un treball col.laboratiu, en grups de tres persones. En principi se’ls donarà flexibilitat per distribuir-se les tasques. Dependrà del professor/a que la intervenció en l’organització dels grups i de la metodologia de feina sigui més o menys dirigida.

 

Recursos:
Es necessita un ordinador per a cada tres persones amb suficient capacitat per desenvolupar el software següent:

Processador de textos.
Power Point. 
Connexió i navegador a Internet.

Es necessita també una impressora.

 

Espai:

El lloc de treball hauria de facilitar l’espai de diàleg i de feina en grup.  S’han de tenir a mà estris suficients per escriure, retallar, aferrar...

 

AVALUACIÓ

Els alumnes han de coneixer en tot moment de què i de quina manera seran avaluats, la qual cosa els ajudarà a orientar-se durant tot el procés. Aquesta WQ serà avaluada pel professor mitjançant

-          l’avaluació individual mitjançant la Rúbrica d´Avaluació global

-          l’avaluació col·lectiva mitjançant la Rúbrica del treball en grup

 

 

   Inici