AVALUACIÓ


Excel·lent

Bo

Satisfactori

Requereix millores

Puntuació

Organització dels grups

S’organitzen ràpidament i amb ganes.

Tenen alguns dubtes, però acaben formant grups de 3 persones.

Algunes discussions fan una mica difícil i lenta l’organització dels grups.

Hi ha masses discussions a l’hora d’organitzar els grup.


Navegació

Demostren expertesa en la cerca dins els diferents recursos.

Entren i surten diverses vegades, però acaben trobant tot el que se’ls demana.

Es perden i deixen recursos sense visitar, però acaben la recerca.

Es perden i deixen recursos sense visitar, i no acaben la recerca.


Elaboració del mural

La informació exposada és correcta, està ben estructurada i amb netedat.

La informació exposada és correcta, està ben estructurada i amb poca netedat.

La informació exposada és correcta, però no està ben estructurada ni presentada amb netedat.

La informació exposada no és correcta, no està ben estructurada i no està presentada amb netedat.


Ortografia

No hi ha errors gramaticals en el mural i material escrit.

Hi ha 1 o 2 errors gramaticals en el mural i material escrit.

Hi ha 3 o 4 errors gramaticals en el mural i material escrit.

Hi ha varis errors gramaticals en el mural i material escrit, que no han corregit.


Presentació oral del treball

S’organitzen per torns de parlar, es reparteixen els arguments, raonen les seves explicacions, acaben en el temps previst.

Expliquen el que han preparat de manera entenedora i sense errors.

S’han d’anar corregint, dubten, els manca o els sobre temps.

La presentació no té ni cap ni peus i no es saben explicar.


Grau de coneixement

Tots els estudiants en el grup saben contestar adequadament totes les preguntes del tema

Tots els estudiants en el grup saben contestar adequadament la majoria de les preguntes del tema

Tots els estudiants en el grup saben contestar adequadament algunes de les preguntes del tema

Tots els estudiants en el grup no saben contestar adequadament les preguntes del tema


Esforç

El treball final demostra que els alumnes s’han esforçat al màxim.

El treball final demostra que els alumnes no s’han esforçat al màxim.

El treball final demostra que els alumnes s’han esforçat poc.

El treball final demostra que els alumnes no s’han esforçat gens.Inici  Conclusió