AVALUACIÓ* L'avaluació d'aquesta Webquest vendrà determinada per:

La nota és individual tot i que afecta el caràcter col·lectiu de l'activitat per obtenir una major puntuació.Incomplet

1

Just

2

Bastant bé

3

Excel·lent

4

Nota

RECOLLIDA D'INFORMACIÓ


Organització del treball i presentació.

Presenta el treball de manera desordenada i incompleta.

Presenta la informació de manera breu.

Presenta la informació de manera clara i neta.

Presenta la informació de manera clara, neta i fa aportacions personals amb comentaris o imatges.


Vocabulari

Demostra no tenir vocabulari corresponent al tema

Demostra poc vocabulari sobre el tema.

Coneix prou bé el vocabulari sobre el tema.

Demostra domini sobre el vocabulari.


Gramàtica i ortografia

El text conté massa errors i no s'entén

Hi ha errors d'ortografia que fan la lectura lenta i difícil

El text conté qualque error d'ortografia i gramàtica.

El text no conté errors de gramatica ni ortografia.


CREACIÓ D'UN QUADRE


Creativitat

El quadre no està pràcticament desenvolupat.

El quadre té un format bàsic.

Elabora el quadre de forma creativa.

Elabora el quadre de forma creativa i original, utilitzant els colors i les tècniques de manera adequada.


Presentació

No presenta el treball.

Presenta el treball pero no està acabat o net.

Presenta el treball net.

Presenta el treball completament acabat i amb presentació impecable.


NAVEGACIÓ


Ús d'internet

Necessita ajuda constant per navegar o utilitzar els enllaços.

Necessita ajuda puntual per navegar o utilitzar els enllaços.

Navega de manera autònoma.

Domina la navegació per internet i col·labora amb els companys que tenen dificultats.


RITME DE TREBALL

Es mostra lent i necessita constantment ajuda per realitzar la feina.

Es mostra lent pero realitza la feina de manera correcta.

Presenta un ritme de treball adequat.

Presenta un bon ritme de treball i ajuda als companys amb més dificultats.