Φ

PORTADA


ACTIVITAT 3

El nombre Φ a l’home perfecte: L’home de Vitruvi de Leonardo da Vinci.

   Baixau-vos d’Internet l’Home de Vitruvi. Ampliau la imatge al màxim, per poder fer els càlculs amb més facilitat i precisió. Després la imprimiu.

   Anotau el quocient de 4 mesures diferents que s’aproximin al nombre auri.RECURSOS:

http://es.wikipedia.org/wiki/Hombre_de_Vitruvio

INTRODUCCIÓ


TASQUES


PROCÉS


AVALUACIÓ


CONCLUSIONS


CRÈDITS


GUIA DEL PROFESSOR