Φ

CRÈDITS

PORTADA


Aquesta WebQuest ha estat elaborada durant el curs 2005-06 dins el curs de Formació Permanent del Professorat:

  WebQuest

Una eina per treballar amb Internet a l’aula

    La meva tutora durant aquests dos mesos ha estat Marian Socías, que m’ha ajudat a aclarir tots els possibles dubtes.

Ha estat dissenyada seguint el model creat pel sr. Bernie Dodge i les orientacions de la Comunitat Catalana de webquest

INTRODUCCIÓ


PROCÉS


AVALUACIÓ


CONCLUSIONS


GUIA DEL PROFESSOR