Torna a la portada

Φ


GUIA DIDÀCTICA

1-OBJECTIUS GENERALS D´AQUESTA WEBQUEST

  Aquesta WebQuest pretén fer prendre consciència als alumnes de la necessitat d’utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació i la xarxa Internet tant per a obtenir informació i recursos per a construir el seu coneixement com per a desar-hi els productes del seu treball.

2-Objectius específics o àrees curriculars.

   Aquesta WebQuest està pensada bàsicament per a l’àrea de Matemàtiques: treballa la unitat de nombres i operacions, en general, i nombres irracionals, en particular. També és treballa el tema de progressions i proporcionalitat. Quant a temes transversals, la bellesa de les formes i la manera de crear dissenys agradables. També aspectes molt lligats a la competència bàsica en TIC. Us recomanam consultar els documents següents:

o        -Competències bàsiques de l´àrea de Matemàtiques

o        -Competències bàsiques en TIC

3- Organització dels alumnes, temporalització, recursos i espai.

·           Per desenvolupar aquesta WebQuest, els alumnes han de tenir uns coneixements mínims d’informàtica:Crear una carpeta
Fer anar el processador de textos.
Guardar un document.
Inserir imatges a un document
Capturar imatges a INTERNET
Guardar les imatges a la carpeta
Fer anar un navegador.

·        Aquesta WebQuest està pensada per a unes 5 o 6 sessions d’uns 50 minuts de durada.

·         A cada sessió desenvoluparem un apartat del procés.

·         Hauran de disposar dels recursos següents:

Un ordinador per a cada grup de dos alumnes.
Connexió a Internet.
Els ordinadors haurien de tenir suficients recursos per desenvolupar amb facilitat el software comentat anteriorment.
Una impressora.

·         Haurem de preveure un lloc de treball on, a més dels ordinadors connectats a INTERNET, es disposi d’espai i estris suficients per escriure i dibuixar.

4- Avaluació:

·         Els alumnes han de conèixer abans de començar a treballar com i de què seran avaluats; aquest coneixement és útil perquè:

·         Els orienta sobre el què s’espera d’ells.

·         Els fa fixar en tots els detalls.

·         Potser s’esforçaran a fer un millor producte final.

·         Aquesta WQ serà avaluada pel professor mitjançant la Rúbrica d´Avaluació global i també pels mateixos alumnes per mitjà d’una rúbrica d´autoavaluació del treball en grup

 

ENLLAÇOS PER A MESTRES QUE VULGUIN AMPLIAR EL TEMA :

·        http://rt000z8y.eresmas.net/El%20numero%20de%20oro.htm

·        http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0648-02/durero.html

·        http://www.anarkasis.com/pitagoras/201_aurea_naturaleza/

·        http://www.psicogeometria.com/arte.htm