AVALUACIÓ


Heu de llegir atentament els criteris de correcció de les feines entregades per tal de poder tenir en compte el que us demanaré.

Els nivells d'aprenentatge es troben a les columnes numerats de l'1 al 4. Teniu en comte que 1 representa un nivell baix d'aprenentatge i 4 nivell excel·lent.
1

2

3

4

nota

Fitxes Documentació

La informació no és correcta o no es presenta

La informació és correcta però incompleta o inexacta.

Presentació millorable

La informació i la presentació són correctes

La informació i presentació són correctes i les dades estan clares i ben sintetitzades.


Guió Microprogrames de ràdio

No es presenten o no s'ajusten a les normes

No s'ha tingut en conta el temps, la informació és correcta però poc elaborada, les audicions no són adequades

S'ha respectat el temps. La informació és correcta i les audicions adequades.

S'han respectat les normes. La informació és correcta i està elaborada de manera atractiva, les audicions estan ben triades i exposades.


Pòsters

No es presenten o no s'ajusten a les normes

Són correctes segons les normes però estan poc elaborats.

Són correctes i elaborats

Són correctes, creatius i atractius, complint la funció d'atreure al públic.


Treball en equip

No es presenten les actes o no compleixen les normes o la distribució de tasques

Les actes reflecteixen que s'ha complit la distribució de feines. No es respecten les diverses opinions

Les actes reflecteixen la distribució de feines i respecte per les opinions. El grup ha funcionat amb aportacions de tots els membres.

Les actes reflecteixen que s'ha respectat la distribució de feines, s'han aportat idees, s'han discutit i s'han trobat acords.
Portada

Introducció

Tasca

Procés

Avaluació

Conclusió

Guia

Crèdits