Avaluació

La qualificació que s’obtendrà d’aquesta webquest anirà en funció de:

 

-         El treball per escrit de cada alumne o grup d’alumnes. Com més claredat i aprofundiment en la presentació i continguts, major qualificació.

-         La presentació del dossier, imatges, gràfics i presentació de documents sonors, si escau.

-         La part pràctica s’avaluarà en funció del nivell del ritme o de la polirítmia escollida i de la seva correcta interpretació, tenint en compte aspectes com l’agògica i la dinàmica musical així com la interpretació acord amb la partitura.

 

Rúbrica

Aquesta avaluació la realitzarà el / la professora al final de la WebQuest , però es convenient que li aneu donant un cop d'ull de tant en tant, per saber que s'espera de vosaltres i perquè no us oblideu de cap aspecte important

 

Aspectes que s’avaluaran

Just

(1 punt)

Correcte

(2 punts)

Bona

(3 punts)

Excel·lent

(4 punts)

Selecció i comprensió de tota la informació

Han tingut dificultats per a seleccionar el material

Els ha costat comprendre el que es demanava i han presentat una selecció incompleta

Demostren haver comprès força bé la informació i l´han seleccionat correctament

Demostren haver comprés tota la informació i n´han fet una selecció molt acurada.L'han presentat a temps.

Presentació del dossier

Sense  cap il·lustració ni exemple. Sense coherència

Amb bona coherència respecta a l’índex

Que posseeixi una presentació adequada, amb imatges, cites bibliogràfiques.

Que tingui una bona presentació amb enquadernació, il·lustracions, cites de pàgines web.

Part pràctica

Interpretació a una sola veu, amb les mans i amb un màxim de 4 compassos

Interpretació amb un instrument rítmic, fins a 12 compassos.

Interpretació de una peça o fragment amb més d’una veu, amb instruments rítmics.

A més de tot lo anterior, que l’interpretació tingui una correcta part musical amb agògica i dinàmica de la partitura i amb instruments rítmics diferents.

 

 

Return to the Beginning