avaluació

El professor, per a avaluar la vostra feina valorarà diferents aspectes com ara:

 

A

(excel·lent)

B

(notable)

C

(satisfactori)

D

(mínim)

E

(insuficient)

Ús de la tecnologia

Treu molt bon rendiment d’Internet, pren nota de les pàgines visitades que li han estat útils i troba noves fonts d’informació d’interès.

Te cura dels aparells i intenta deixar-ho tot com ho ha trobat.

Treu bon rendiment d’Internet, pren nota de les pàgines visitades i d’algunes fonts d’informació addicionals.

Te cura dels aparells.

 

Visita les pàgines d’Internet proposades i pren notes de la informació d’interès.

Te cura dels aparells.

Visita les pàgines d’informació proposades.

Fa servir l’ordinador i l’accés a Internet per a cercar altres continguts no relacionats amb les tasques encomanades.

No te cura dels materials ni dels aparells.

2 punts

1,75 punts

1,5 punts

1 punts

fins 0,75 punts

Elaboració de la tasca d’investigació

Treballa amb responsabilitat i s’assegura que la seva feina individual estigui coordinada amb la del grup. Comparteix els seus progressos amb els companys.

Col·labora amb els companys i facilita el treball conjunt.

 

Fa almenys la part de la feina individual que li correspon dins el grup. No interfereix en la feina dels altres.

 

No interfereix en la feina dels altres membres del grup. El treball conté alguns errors que es podrien haver solucionat contrastant la feina amb la dels companys.

No te cap interès en fer la feina que li pertoca. No l’interessa el més mínim l’activitat.

2 punts

1,75 punts

1,25 punts

1 punts

fins 0,75 punts

Treball en equip

Participa en l’organització de l’equip. Dóna i rep suggeriments per ajudar o rebre ajut dels altres. Manté una actitud positiva. Contribueix molt activament a l’elaboració del treball de recerca.

Participa en l’organització de l’equip i anima els altres. Es concentra en la feina i en els terminis i contribueix a l’elaboració del treball de recerca.

Participa en discussions durant el desenvolupament i del treball de recerca.

Treballa en grup i no intenta fer la feina sol. Observa el desenvolupament del treball de recerca però no participa activament a les discussions i no aporta cap idea.

No sap treballar en equip. No aporta  ni l’importa res del grup.

1 punts

0,85 punts

0,65 punts

0,5 punts

fins 0,75 punts

presentació del treball de recerca

exposició oral

El treball de recerca és correcte i aporta valoracions pròpies raonades.

Fa servir un PowerPoint o d’altres suports similars per a l’exposició.

Cita la bibliografia, que inclou totes les fonts consultades.

El treball de recerca és correcte i valoracions pròpies.

El suport de l’exposició inclou mitjans diferents a la pissarra (transparèn-cies i/o diapositives)

Cita la bibliografia.

El treball de recerca és correcte i fa una exposició clara.

El suport de l’exposició inclou mitjans diferents a la pissarra (transparèn-cies i/o diapositives)

El treball de recerca és correcte i fa una exposició clara.

 

El treball de recerca  és incorrecte, insuficient i incoherent.

La exposició és incomprensible.

2 punts

1,75 punts

1,35 punts

1 punts

fins 0,75 punts

treball final

El poema objecte presentat està d’acord amb el tema escollit.

La tècnica d’elaboració, la presentació i els materials és adequada.

El poema objecte presentat està d’acord amb el tema escollit.

La presentació i els materials és adequada, però la tècnica d’elaboració és millorable.

El poema objecte presentat està d’acord amb el tema escollit.

La presentació és adequada, però la tècnica d’elaboració i els materials escollits són millorables.

El poema objecte presentat està d’acord amb el tema escollit.

El poema objecte presentat  NO està d’acord amb el tema escollit o és inexistent.

3 punts

2,4 punts

1,75 punts

1,5 punts

fins  1 punts

 

 

anar a inici