guia del professor

 

"Entenc que l'art, en general, és un acte de llibertat"

Joan Brossa
Una mena d'introducció...

L'obra de Joan Brossa força a la reflexió, perquè posa l'èmfasi en allò que hi ha al darera del més evident; camina cap a l'abstracció deixant de banda tot allò que és superflu per tal de comunicar els conceptes de la manera més pura possible.

Els seus poemes visuals provoquen un fort impacte visual i reclamen el diàleg amb el receptor perquè és aquest qui acaba de donar sentit al poema. Per aquest motiu, treballar Joan Brossa a l'aula s'ha de convertir en un diàleg amb l'alumnat. Treballar amb l'obra de Brossa pot considerarse un exercisi de la llibertad creadora.

La primera tasca del professor desprès de donar a conèixer els poemes visuals de Joan Brossa, és donar-li la paraula a l'alumne i acompanyar-lo en la tasca d'interpretació i creació dels poemes.

Podem pendre els poemes visuals com a punt de partida per a tractar altres temes i descobrir altres coses: qüestions socials, polítiques, històriques, elements de ciència, referents cinematogràfic, artístics, etc. Hem d'aprofitar els temes i al.lusions dels poemes per convertir-los en una autèntica escola d'aprenentatge de la vida, de la història , de la llengua...El joc és un element fonamental per motivar l'alumnar, però sense oblidar mai l'altra faceta reflexiva, que ens permetrà fer crèixer "intel.ligentment" el nostre alumnat.

 

Entrem en matèria!

 • Aquesta activitat es per a desenvolupar-la a l'àrea d'Educació Plàstica i Visual, encara que vindria molt be tractar alguns aspectes a l'àrea de Llengua i Literatura Catalana.

 • Va dirigida als alumnes de 3r o 4t d'ESO ja que tenen un domini de les tècniques i del llenguatge adient per a extreure conclusions i reflexionar damunt les informacions obtingudes en les activitats de recerca. També tenen un domini clar del funcionament de l'Internet i del ordinador suficient per a fer un bon treball.

 • L'objectiu és arribar a crear un poema visual però no per atzar, sinó desprès de reflexionar damunt una idea o un tema i pensant que tenim alguna cosa que dir, i sabent que no volem dir-la de qualsevol manera. Hem de motivar als nostres alumnes i ensenyar-lis que les "coses" no surten perquè sí, surten perquè hi ha una voluntad de pensar i de cercar la solució. Quan treballem amb els alumnes en la recerca d'informació serà bo que els deixem lliures, sense donar-los adreçes web, podem començar a cercar amb el cercador "Google".(Una part important de la nostra assignatura és que els alumnes veguin moltes coses, que els arribi molta informació visual per aixó no crec convenient facilitar-lis un llistat amb pàgines web, que ells mateixos triïn el que vulguin i que mirin més del compte... sempre i quant estigui relacionat amb el tema!). Aquesta reflexió s'haurà de demostrar primerament en la exposició oral i desprès en la realització del poema objecte, serà convenient dedicar molt de temps als esboços, a comentar amb els/les alumnes les solucions, tant de manera individual com amb el grup classe.

 • La temporalització d'aquesta activitat podría ser:
  • 2 hores per a la recerca d'informació a l'aula d'informàtica.
  • 2 hores per preparar la exposició oral fent servir l'aula d'informàtica per tal de tenir ordinadors a disposició si feren falta (1 d'aquestes hores la poden fer a casa).
  • 1 hora per a les posades en comú. Cada grup exposarà a la resta de la classe el treball de recerca que ha dut a terme i les conclusions que ha estret. Ara ja ho podem fer a l'aula ordinaria o be al saló d'actes.
  • 3 hores per a realització d'esboços i del poema visual. Necessitem estar a l'aula de plàstica per a disposar dels nostres estris d'artistes plàstics.

  No podem perdre mai de vista l'aspecte lúdic i reflexiu dels poemes visuals i que podem fomentar en els nostres alumnes la capacitat crítica i creadora amb ells.

 

 

 
 

"No es pot ensenyar com fer coses interessants. Per això el vertader professor és el que ensenya a l'alumne a ésser ell mateix."

Joan Brossa

 

Return to the Beginning