Avaluació

L'avaluació del treball d'aquesta WebQuest es realitzarà  en funció de la rúbrica presentada a continuació. Es valoren 5 items, tots amb el mateix pes a la nota final.

Insuficient

Suficient

Notable

Excel·lent

El grup ha desenvolupat les tasques amb el temps estipulat.

Amb el temps estipulat el grup ha fet menys de la meitat de les tasques assignades
Amb el temps estipulat el grup ha fet entre el 50% i el 75% de les tasques assignades
Amb el temps estipulat el grup ha fet entre el 75% i el 85% de les tasques assignades
Amb el temps estipulat el grup ha fet entre el 85% i el 95% de les tasques assignades
Amb el temps estipulat el grup ha realitzat el 100% de les tasques assignades

 Els estudiants tenen dessenvolupat un pla de treball

Els estudiants no tenen cap pla de treball.
Els estudiants tenen un pla de treball molt bàsic.
Els estudiants tenen un pla de treball bàsic
Els estudiants tenen un pla de treball acceptable.
Els estudiants tenen un pla de treball molt detallat.

 Consistència tècnica

La informació aportada per l'alumne no te caps ni peus
Entre el 50% i el 75% de la informació aportada és correcte.
Entre el 75% i el 85% de la informació aportada és correcte
Entre el 85% i el 95% de la informació aportada és correcte
La informació aportada és d'una qualitat extraordinària.

 Formalitat de la presentació

El document final de la presentació no segueix cap norma de format ni estil.
El document final segueix unes normes de format i estil molt bàsiques.
El document final segueix unes normes d'estil bàsiques.
El document final segueix majoritariament les normes de format i estil.
El document final te un format i un estil exquisit.