El Procés

El primer que hem de fer és organitzar-mo's en grups de 4 persones.

La metodologia de feina serà  la següent: Dos de vosaltres de cada grup acompanyareu al professor al quadre elèctric de la sala d'ordinadors de l'Intitut i apuntareu totes les dades disponibles sobre els diferents elements que hi apareixen. Aquesta informació la contrastareu amb les dades extretes del quadre elèctric de la vostra pròpia vivenda.
Els altres dos integrants del grup sereu els encarregats de la recerca d'informació dels components a Internet dins els recursos especificats.

Els principals enllaços on podeu trobar informació són:

En una classe posterior vos reunireu el quatre components de cada grup per a contrastar la informació trobada i posar-la en comú.

En la següent classe heu de redactar una presentació de tota la informació trobada en PowerPoint amb l'objectiu de poder-ho explicar a una persona que no ho coneix.

En una classe final realitzareu la presentació i defensa de cada un dels vostres treballs davant el professor i els altres grups.

Tota la informació arreplegada l'heu organitzar en una presentació explicativa que realitzareu en PowerPoint. Aquesta presentació serà  única per grup i ha d'incloure un mínim de 8 diapositives i un màxim de 12. La informació ha d'apareixer ben estructurada i entenedora. És important també que utilitzeu els recursos que ofereix PowerPoint per a que sigui una presentació atractiva a la vista. Emprareu quan sigui posible imatges, gràfics i taules per a organitzar la informació.