Recursos educatius

orientació

WebQuest: "Quin és el teu camí?"

 

Catalina Carreras Pons (c.carreras@educacio.caib.es)

CP Mare de Déu de Gràcia
Maó


WebQuest adreçada a alumnes de 4t d'ESO, per afavorir significativament la seva orientació acadèmica i professional.

L'objectiu bàsic és conèixer en profunditat les diferents opcions després de l’ESO. Això implica en primer lloc un anàlisi i reconeixement dels propis interessos, i llavors una investigació de camins acadèmics i laborals després de l’ESO.

Imatge WebQuest: "Quin és el teu camí?"


Info: La recerca d'informació per Internet permet desenvolupar projectes col·laboratius de treball, tal com recull la proposta de WebQuest, formulada per Bernie Dodge, professor de la Universitat de San Diego.

Una WebQuest planteja la resolució d'un enigma o bé l'elaboració d'un producte (l'edició d'una antologia, un àlbum fotogràfic, etc.) de manera col·laborativa. L'aula s'organitza en petits grups de treballs cadascun dels quals realitza una tasca específica (buscar informació, editar els textos, etc.) Per desenvolupar-la s'utilitzarà la cerca d'informació per Internet i una àmplia gamma de recursos en la qual es poden integrar les TIC.

Contingut d'una WebQuest
  • La introducció, que presenta un plantejament general de la tasca.
  • La tasca en què s'identifica l'objectiu a assolir per tot el grup.
  • El procés, apartat on es descriuen els grups de treball, les tasques específiques que realitzaran i els recursos que s'empraran.
  • L'avaluació, en què s'indiquen els aspectes que es valoraran.
  • La conclusió, que inclou unes reflexions finals sobre la tasca.
  • Els crèdits on s'inclouen les referències als materials utilitzats.

- Més informació a WQ.cat - Comunitat Catalana de Webquest[ Anar al WebQuest ] Accés en línia al WebQuest "Quin és el teu camí?"

[ FITXER MHT ]
   
INDEX.zip WebQuest "Quin és el teu camí?" (arxiu comprimit, 593 Kb)