RÚBRICA D'AVALUACIÓ

Ara heu d'avaluar el vostre esforç; aquesta activitat d'avaluació la fareu individualment, encara que de vegades avaluareu el grup i de vegades la vostra responsabilitat dins el grup.

HEU DE SER SINCERS I OBJECTIUS

Llegiu amb atenció els diferents apartats i anoteu els punts del que millor us descriu

Excel·lent
3

Bon nivell
2

Cal millorar
1

Punts

ORGANITZACIÓ GRUPS

He assumit amb molt d'interès la meva responsabilitat al grup i he cooperat per resoldre les dificultats que han anat sorgint, fins i tot he fet qualque proposta útil

He desenvolupat les tasques que em corresponien amb bastant d'interès

No he treballat amb gaire entusiasme, m'he dedicat més aviat a observar com feien feina els meus companys; he abandonat una mica les meves responsabilitats dins els grup


NAVEGACIÓ

He analitzat tota la informació que em pertocava d'entre la que se'ns havia ofert i d'altres dades que hem trobat pel nostre compte

He visitat totes les fonts  d'informació suggerides

Quan he trobat informació sobre un aspecte ja no n'he cercat més


ELABORACIÓ ACTIVITATS

He elaborat amb molt d'interès totes les activitats seguint les indicacions donades i he revisat les tasques abans de presentar-les

He elaborat les tasques encomanades i les he presentades puntualment

No tenia gaire interès en l'elaboració d'aquestes activitats, em distreia fàcilment i, per tant, no sempre he presentat les tasques puntualment


SELECCIÓ I REDACCIÓ

Hem avaluat les propostes dels companys sobre la selecció de la informació i, finalment, entre tots hem decidit triar el que pensàvem que era fonamental

Hem redactat amb les nostres paraules les activitats, sense debatre gaire les informacions que trobàvem

Hem copiat, bàsicament, el que semblava més important sense gaires discussions


TEXT ESCRIT

Crec que els texts presentats són correctes, tant pel que fa a la gramàtica i la precisió lèxica, com a l'organització del text i a la presentació

Hem revisat l'ortografia per tal de presentar les activitats sense errors gramaticals; crec que la presentació és clara

Ens hem fixat, sobretot, en la presentació; no hem parat gaire esment en l'organització o en la gramàtica


ELABORACIÓ CARTELLS

Hem tingut en compte les indicacions del director/a de creació per tal d'incloure totes les informacions essencials i perquè la presentació fos atractiva; tothom hi ha participat activament

Crec que el cartell  conté les dades essencials i és, a més a més, clar i atractiu

El nostre cartell no segueix les pautes indicades pel director/a o no és prou clar


CREACIÓ CAL·LIGRAMES

Entre tots hem elegit el tema i la figura, a partir de les idees del director/a de creació; crec que és un bon cal·ligrama perquè hi ha harmonia entre forma i contingut i és original, a més, estèticament, és molt atractiu

Hem creat un cal·ligrama seguint algun dels models que hem descobert: és harmònic i atractiu

Encara que hem imitat algun cal·ligrama, el resultat final no és gaire atractiu. No hem aportat gaires idees perquè ho fos


PROCÉS PERSONAL

L'esperit avantguardista de rebel·lió m'ha fet adonar-me de la necessitat de rompre moltlles per avançar i per aspirar a la modernitat

He alliberat, gràcies al procés de creació, l'esperit avantguardista de rebel·lió que existia al meu interior 

No crec gaire en la rebel·lió; crec que cal gaudir del progrés assolit i mantenir, doncs, l'statu quo