Durant aquest curs hem seguit el model creat per Bernie Dodge i que podeu aconseguir -en anglès- a la pàgina:

http://webquest.sdsu.edu

Gràcies, doncs, per les seves ensenyances, senyor Dodge.

A més a més, ens han estat de gran utilitat algunes de les WebQuest publicades a la comunitat catalana de WebQuest i que es poden visitar a l'adreça seguent:

http://www.webquestcat.org

Aquesta WebQuest no hauria estat possible sense el consell i el suport tècnic d'en Sebastià Vidal, tutor del curs del CEP durant el qual ha estat creada. Gràcies Tià!!!

Per acabar, mercès a tothom que ha fet possible la difusió d'aquesta innovadora metodologia i que ens anima a participar en la creació d'aquestes pàgines.