• OBJECTIUS GENERALS
L'alumne/a amb aquesta WebQuest haurà de demostrar el domini d'un munt d'habilitats textuals, creatives i amb les TIC que ha anat aprenent durant la seva formació. Ara ha de provar que les sap aplicar per a la creació de textos originals.

 • OBJECTIUS ESPECÍFICS
Els objectius específics d'aquesta unitat s'emmarquen en el conjunt d'objectius de Llengua Catalana i Literatura de 2n de Batxillerat.


 • CONTINGUTS
Treballarem aquests continguts conceptuals relacionats amb les Avantguardes:

  • Moviments avantguardistes més destacats
  • Especificitats de l'avantguarda a Catalunya
  • Principals representants catalans avantguardistes

Quant als continguts procedimentals destaquen els següents:
  • Lectura, comprensió i anàlisi de diferents fonts d'informació relacionades amb el tema
  • Selecció de continguts per a l'elaboració d'un resum i de cartells explicatius
  • Elaboració d'un text coherent, cohesionat, adequat i correcte
  • Organització de les dades trobades a internet, tant de text com d'imatge
  • Creació d'un cal·ligrama prenent com a model aquells estudiats

Pel que fa als continguts actitudinals es valorarà:
  • Capacitat de negociació a l'hora d'assumir les pròpies responsabilitats dins el grup
  • Planificació i revisió dels textos creats, d'acord amb les propietats textuals
  • Interès per conèixer les característiques d'aquest moviment

 • ORGANITZACIÓ


 • Alumnat

  Es treballarà en grups de tres alumnes, de manera que cadascun assumirà un dels rols previstos; és possible també que un mateix rol sigui compartit per dos alumnes.

  Recursos

  És necessari l'accés a una aula d'informàtica per tal de poder realitzar la WebQuest; aquesta aula hauria de tenir un ordinador per cada grup. Cal tenir en compte que també es pot adaptar el nombre de grups a la quantitat d'ordinadors. En aquest espai es realitzarà el treball de recerca i d'organització de la informació.

  Serà necessària una impressora per fer còpies de la selecció de cal·ligrames trobats a internet.

  A l'hora d'elaborar els cartells i els cal·ligrames caldrà material específic.

  S'ha de comptar amb la col·laboració de la bibliotecària per decorar la biblioteca amb els cartells seleccionats i els elaborats pels grups de treball.

  Temporització

  S'hauran de combinar activitats a classe i a casa; la taula següent pot ser una guia útil per orientar-nos en l'organització de les activitats.


Sessió 1 grup aula informàtica Introducció i Tasca WebQuest
Revisió rúbrica d'avaluació.
Procés Act. 1
Sessió 2 grup aula informàtica Procés Act. 2-3
Sessió 3 individual casa Procés Act. 4
Sessió 4 grup aula informàtica Procés Act. 5-6
Sessió 5 grup aula informàtica Procés Act. 7-8 (inici)
Sessió 6 grup casa Procés Act. 8
Sessió 7 grup casa i, si cal, aula informàtica Procés Act. 9
Sessió 8 grup aula-classe i biblioteca Procés Act.10
Sessió 9 individual aula informàtica Avaluació  Conclusió


 • AVALUACIÓ
És necessari que l'alumne/a tingui presents els criteris d'avaluació abans de començar la WebQuest ja que aquesta informació li serà molt útil per orientar la seva activitat.

Aquests criteris els trobareu a l'apartat AVALUACIÓ.


Us agrairia que m'enviàssiu suggeriments, comentaris sobre la vostra experiència amb aquesta WebQuest per tal de millorar-la i per saber com ha funcionat amb d'altres grups. Podeu fer servir la següent adreça de correu electrónic: