• proposa a la resta del grup el contingut de les diferents parts del procés d'investigació: formulació d'hipòtesis (act. 4), recollida de dades, exposició del resultat de la investigació