WEBQUEST RECITAL DE POESIA ---> EL PROCÉS ---> ACTIVITAT 1

   

ACTIVITAT 1

Reunits a la classe, elegiu un moderador o moderadora i un secretari o secretària. Podem realitzar aquesta funció el delegat/da d'aula i el subdelegat/sa

El moderador/a apunta l'ordre d'intervenció i dona la paraula. El secretari/ària anotarà les idees més importants en un esquema a la pissarra.

Cal que contesteu, oralment, quan us donin el torn de paraula, a les tres qüestions següents sobre el tema que tractem:

a) Què és la poesia? intenteu una definició breu.

b) Recordes alguna poesia que puguis recitar de memòria?

c) Coneixes el nom d'algun poeta famós? En coneixes algun de mallorquí?

Entre tots, acordeu com acompletar l'esquema que el secretari o secretària ha elaborat a la pissarra. Hauria d'ajustar-se a aquest esquema .

Copieu l'esquema de la pissarra al vostre quadern.


PLUJA D'IDEES:

QUÈ EN SABEM DE LA POESIA?

Activitat de gran grup o assamblea.

 Torna Procés

 Torna a Portada

Continua Activitat 2