WEBQUEST RECITAL DE POESIA ---> GUIA DIDÀCTICA-----> CURRICULUM 3

     

GUIA DIDÀCTICA

EL CURRÍCULUM
 

    Competències instrumentals per a l'aprenentatge    

Amb l'aplicació d'aquesta WebQuest es pretén desenvolupar les capacitats bàsiques o instrumentals que permeten l'auto-regulació de l'aprenentatge per part de l'alumnat. Aquestes capacitats els possibilita extrapolar els processos realitzats per aprendre a qualsevulla altra condició d'aprenentatge.

 Procediments per a assolir informació
 Procediments pel tractament de la informació
 Procediments per a l'aplicació i comunicació de la informació
 1.- Observar amb precisió (observació directa i indirecta)
 2.- Adquirir i recollir informació a través de les diferents fonts
 3.-Traduir informació d’uns llenguatges als altres (icònic, verbal, simbòlic, gestual, ...)
 4.-Extreure informacions específiques, distingint les dades rellevants de les no rellevants.
 5.- Elaborar instruments per la recollida de la informació
 1.- Comparar fets, conceptes i situacions, assenyalant semblances i diferències
2.- Analitzar i individualitzar les parts d’un text, un fet o un procés
3.- Descobrir analogies i regularitats.
 4.- Classificar i ordenar atenent diversos criteris
 5.- Formular preguntes i hipòtesis senzilles
 6.- Fer prediccions raonables
 7.- Considerar solucions alternatives i la conseqüència d’aquestes
 8.- Realitzar síntesis i esquemes d’informacions diverses emprant els recursos del llenguatge verbal i no verbal, especialment el plàstic (dibuixos, icones, ..)
 9.- Extreure’n conclusions
 10.- Prendre decisions i justificar-les davant d’una situació problemàtica
 1.- Aplicació de continguts conceptuals a situacions noves
2.- Aplicar mètodes i models a situacions noves
3.- Comunicar experiències i resultats. Elaborar produccions monogràfiques senzilles aplicant els recursos lingüístics o d’altres escaients
 4.- Escollir en cada cas les paraules, o el llenguatge no verbal, més adients per a l’expressió correcte

 

 Torna a Portada

A Currículum