WEBQUEST RECITAL DE POESIA ---> GUIA DIDÀCTICA---> CURRÍCULUM 2

     

GUIA DIDÀCTICA

 

 

EL CURRÍCULUM
 

    Continguts    

Conceptes
- La llengua i els mitjans audiovisuals: el llenguatge de la imatge (els muntatges multimèdia.).
- Tècniques d’expressió escrita: poesia, relat d’experiències i coneixements, cartell.
- La literatura com a via de coneixement i d’accés a la cultura de les Illes Balears i a les altres: els poetes mallorquins i la seva poesia.
- L’ordinador com a eina de treball i aprenentatge


Procediments:
- Lectura i interpretació de poemes per constatar les variants en l’ús de la llengua escrita

- Producció oral i escrita de textos de tipologia diversa (argumentació,poesia, dramatització).
- Utilització de normes i estratègies per a la producció de textos: valoració i ús de les normes ortogràfiques bàsiques, ús bàsic dels signes de puntuació, accentuació de les paraules d’ús més freqüent (agudes, planes i esdrúixoles), ordre i bona presentació.

- Memorització i reproducció de poemes i textos de diferent tipologia. 

- Relació text-imatge i mitjans de comunicació audiovisual
- Utilització d’estratègies per participar en el treball col·laboratiu amb altres com a instrument de comunicació i aprenentatge: escoltar, recollir dades, preguntar, aportar informació, assumir responsabilitats...
- Utilització de les tecnologies de la informació i comunicació.
- Utilització de programes informàtics i de la Internet per conèixer, crear, comunicar, expressar-se.


Actituds
- Interès pel text.

- Gust per la declamació, per la creació de textos.

- Interès i gust per la lectura com a mitjà de diversió i entreteniment.
- Interès per col·laborar en el treball en equip, participar en actes comunicatius en petit o gran grup i fer-s’hi entendre.

- Sentit crític davant les produccions escrites i multimédia.
- Apreciació i respecte per les produccions i els textos propis i dels altres.
- Respecte al torn de paraula, a les intervencions i a les idees de les altres persones seguint unes normes de convivència democràtica.
- Estima i gust per escoltar, memoritzar i recitar les manifestacions literàries escrites de la cultura de les Illes Balears
- Interès per l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació com a instrument de treball, emprant el llenguatge de forma correcta.

 

 Torna a Portada

A Currículum