WEBQUEST RECITAL DE POESIA ---> GUIA DIDÀCTICA-----> CURRICULUM 5

     

GUIA DIDÀCTICA

EL CURRÍCULUM
 

       Avaluació

Criteris d'avaluació:

- Utilitzar la lectura com a tècnica per a la recerca d'informació i apreciar-la com a font de plaer.

- Reproduir oralment poemes.

- Reconèixer l'estructura interna de diferents tipus de textos i redactar-ne de tipologia diversa a partir de diferents models (narració, descripció, exposició, diàleg, poesia...).

- Elaborar textos espontanis i creatius.

- Estar sensibilitzat davant les manifestacions literàries.

- Preocupar-se per una bona pronúncia i per una bona escriptura.

- Identificació del sentit real i figurat. Comparació i nexes. Metàfora.

- Producció de textos utilitzant com a recursos cartells i presentacions multimèdia
- Utilitzar adequadament estratègies de treball col·laboratiu.
- Utilitzar adequadament els recursos que proporcionen les tecnologies de la informació com a instruments per al treball intel·lectual.
- Valorar els recursos que proporciona la tecnologia de la informació per reestructurar els treballs escrits i facilitar la precisió i la presentació de les idees en formats multimédia.

Instruments d'avaluació.


Els alumnes han de conèixer des d'un primer moment els criteris d'avaluació que s'aplicaran, a més a més de participar activament en la seva avaluació mitjançant instruments d'auto-avaluació i co-avaluació. Aquesta és una condició important per a assolir aprenentatges auto-regulats i significatius.
Així, s'utilitzen com a instruments d'avaluació dues rúbriques
( 1) (2) una específica per a emprar el professor o professora i l'altra per a l'alumnat. Ambdues intenten respondre als criteris d'avaluació de referència curricular esmentats.

 

 Torna a Portada

A Currículum