WEBQUEST RECITAL DE POESIA ---> GUIA DIDÀCTICA---> CONSIDERACIONS METODOLÒQIQUES

     

GUIA DIDÀCTICA

    CONSIDERACIONS METODOLÒGIQUES

 

 a)Paper del professorat i l'alumnat.
En un model constructivista de l'ensenyament / aprenentatge els rols de professor/a i alumne/a s'han regir per les característiques de l'esquema.


b)Temporalització.
S'en preveuen un mínim de 12 sessions, tot i que els diferents ritmes d'aprenentatge en poden fer necessàries algunes més. La darrera sessió es correspondrà amb la presentació del multimèdia elaborat per cada equip de treball.
En la mesura dels possibles és aconsellable flexibilitzar l'horari per tal de que no s'hagin d'interrompre processos d'aprenentatge concrets en cada activitat a desenvolupar.


c) Agrupament de l'alumnat, organització de la classe i recursos.
La WebQuest proposa activitats d'aprenentatge individual, en petit grup de tres components i en gran grup classe.


* La primera activitat exigeix una sessió de gran grup per a la pluja de idees on no cal el suport de les TIC. Així hi tot, degut a la disponibilitat que en té el centre, s'aconsella la utilització d'un sistema de pissarra digital interactiva per a recollir la informació segons la plantilla de l'activitat 1.
* La darrera activitat suposa també una sessió de gran grup, tipus assemblea, per fer la presentació del producte multimèdia per part de cada equip de treball. En aquest cas és molt adequat el sistema de pissarra digital interactiva (canó de projecció, ordinador portàtil i pissarra digital interactiva.)
* L'activitat 2 proposa un treball individual de l'alumne/a i la necessitat de que utilitzi un ordinador amb connexió a la Internet. La utilització de l'aula mòbil de portàtils (un per alumne) a la pròpia aula del grup classe, és l'opció organitzativa més adequada per a aquesta sessió.
* Per a les activitats 6 i 8 cal que els alumnes treballin en equip amb programari de tractament d'imatge i disseny gràfic. Ni els sistemes de ratolí pla (touch pad) dels portàtils ni la seva pantalla són massa adequats per a aquesta tasca per la qual cosa s'aconsella l'agrupament dels equips de treball a l'aula d'informàtica (amb un ordinador per cada grup d'alumnes i amb perifèrics d'escànner i impressora a l'abast.)
* Per a la resta d'activitats, totes en grup col·laboratiu, és oportuna la utilització de l'aula mòbil de portàtils amb connexió a internet (punt d'accés wi-fi connectat a la xarxa.), un o dos portàtils per a cada equip.


Els
següents gràfics esquematitzen les propostes organitzatives plantejades com a ideals tot tenint en compte la disponibilitat de recursos i equipaments informàtics del centre.

El programari necessari per al desenvolupament de les activitats proposades consisteix en:
- El paquet ofimàtic de codi liure OpenOffice.org
- El programa de dibuix de codi lliure Tux Paint.
- El navegador de codi lliure Mozilla o el Firefox
- L'enregistradora de sons del sistema.

 

 

 Torna a Portada

A Guia Didàctica