WEBQUEST RECITAL DE POESIA ---> AVALUACIÓ ---> AVALUACIÓ DEL PRODUCTE

     

AVALUACIÓ DEL PRODUCTE

 Aspectes    Just (1) Correcte (2)  Bo (3)  Excel.lent (4)  Punts
 Compilació  Criteris de selecció (l'autor i el seu poema )  La selecció s'ha hagut de corregir per alguna incoherència La selecció s'ajusta als criteris indicats  La selecció s'ajusta als criteris indicats i l'argumenten  Es demostra una gran coherència entre la selecció i els criteris indicats i queden explicits a la presentació  
 

 Organització de la informació compilada

(biografia de l'autor i el seu poema)

Hi ha alguns errors ortogràfics o sintàctics.  No mostra errors ortogràfics ni sintàctics importants.  No mostra errors i presenta una bona organització.  Sense cap error, acurada en l'estrucura i organització, precisa i rellevant  
 Presentació Multimèdia  Producció Oral: el recitat  En el recitat es detecta alguna inseguretat en pronúncia i entonació.  La pronúncia, dicció i entonació són correctes  La pronúncia, dicció i entonació són clares i escaients per a recitar poesia  Presenta gran expressivitat, amb una acurada pronúncia i una entonació emotiva  
   Producció escrita: el poema propi elaborat  El poema s'ajusta mínimament als criteris marcats  El poema mostra alguns trets d'originalitat i s'ajusta al tema  El text s'ajusta a les característiques del gènere, amb adequada riquesa del vocabulari, creativitat i alguns elements lírics destacats.  És original, creativa, mostra molts trets propis de la lírica, i força elements escaients de ritme, rima, musicalitat i figures.  
     Producció plàstica: Les imatges que acompanyen els poemes  La producció plàstica té alguna relació amb els poemes  És escaient amb el tema del poema i presenta alguns trets estètics interessants  La relació amb la temàtica és molt adequada i presenta evidents trets d'originalitat i estètica  Relacionada intimament amb el tema i se presenta de forma sugestiva, amb una tria acurada de colors i matissos amb gran expressivitat i força plàstica  
     La presentació multimèdia  El text i altres elements visuals es llegeixen amb alguna dificultat. No presenta efectes d'animació.  El text i els elements visuals es llegeixen amb facilitat. S'acompanyen amb algun efecte d'animació. L'audio és coherent amb la imatge  La presentació mostra rètols, text i altres elements
visuals fàcils i
agradables de llegir, amb efectes d'animació adequats. L'audio és coherent amb la imatge, amb eficàcia
 Els rètols, textos i elements visuals són força estétics. Presenta efectes rellevants i atractius, relacionats amb el tema, combinant imatge, text i audio eficaçment i original  
               
   Ús de la tecnologia  Programari Open Office, Tux Paint i navegació internet  Presenten algunes diapositives referents al tema, amb algun text comprensible. Visita la majoria de pàgines d'informació proposades.  Les diapositives son suficients, i les imatges elaborades són tècnicament adequades. Visita les pàgines d'Internet proposades i pren notes de la informació d'interès.  Treu bon rendiment d'Internet, pren nota de les pàgines visitades i d'algunes fonts d'informació addicionals. Demostra un bon ús del programari de l'OpenOffice i el Tux Paint  Treu molt bon rendiment d'Internet, pren nota de les pàgines visitades que li han estat útils i en troba noves fonts. Utilitza amb gran eficàcia l'OpenOffice i el Tux Paint  

 

 Torna a Portada

Torna a Avaluació