PROPOSTES DIDÀCTIQUES PER REDUIR EL CONSUM ENERGÈTIC DEL CENTRE

 

Durant el curs 05-06, el Seminari d’Ambientalització de centres escolars (SACE) del Centre de Professorat de Palma va presentar al Govern Balear un proposta per reduir el consum energètic de 28 Centres Escolars Públics i 3 Centres de Professorat de les Illes Balears. Aquesta proposta consistia en una doble actuació:

Per part del Govern, la instal·lació de sistemes d’energia solar fotovoltaica connectada a la xarxa elèctrica de 10 kw·h.
I per part dels centres escolars sol·licitants, l’elaboració i posada en pràctica d’un Projecte d’Ambientalització dirigit a reduir el consum energètic del seu centre.

Arran d’aquesta proposta el Seminari d’Ambientalització de centres escolars (SACE) del Centre de Professorat de Palma va centrar la seva tasca, durant el curs 06-07, en l’elaboració d’un conjunt de materials didàctics que servissin de suport al professorat participant en la proposta i al professorat, en general, que volgués promoure la reducció del consum energètic del seu centre.

Aquest material juntament amb una auditoria energètica elaborada per aquest mateix seminari durant el curs 04-05 completen la proposta que es presenta a continuació.

Els materials didàctics, s’han agrupat segons formin part de la fase d’Auditoria o del Pla d’Acció d’un Projecte d’Ambientalització, i s’acompanyen també d’una base de dades de materials relacionats amb el tema de la l’energia per tal de poder ampliar la informació relativa a aquesta temàtica i/o poder realitzar altres activitats didàctiques diferents a les que aquí es presenten.

Cal esmentar que aquest material està recomanat per treballar a centres de secundària encara que alguna activitat, com el decàleg, es presenta també adreçada a alumnat d’educació infantil i primària i d’educació especial.

Per a cada material didàctic s’inclou un arxiu informatiu que es convenient llegir abans de descarregar el material pròpiament dit i que es pot fer clicant sobre el nom.

(1)   ECOAUDITORIA ENERGÈTICA. Com a fase prèvia a l’elaboració d’un pla d’acció es fa necessari la realització d’una auditoria per conèixer la realitat ambiental del centre en relació a allò que volem millorar. Per dur-ho a terme es presenten dos instruments que es complementen:

(1.1)         Enquesta: “I tu, què?”. Aquest instrument ens permet conèixer i avaluar el grau de sensibilització de l’alumnat (es podria fer extensiu a la resta de la comunitat educativa) en relació a l’energia i a les conseqüències de l’actual model de consum energètic.

Enquesta: “I TU, QUÈ?”

Informació prèvia

Enquesta alumnat

Exemplar per analitzar els resultats

(1.2)         Enquesta: “Què feim al centre amb l’energia?”. Aquest instrument ens permet conèixer i avaluar la gestió que es fa al centre amb l’energia.

Enquesta: QUÈ FEIM AL CENTRE AMB L’ENERGIA?

Informació prèvia

Enquesta

 

 

(2)   PLA D’ACCIÓ. Una vegada que es coneix quina fase del grau de sensibilització del nostre alumnat (i de la resta de la comunitat educativa) s’ha de potenciar i quins aspectes de la gestió del centre s’han de millorar, s’ha d’establir un pla d’acció que inclogui les mesures correctores adients.

Aquestes mesures correctores formarien part d’una campanya informativa i de sensibilització adreçada al nostre alumnat i que tindrien com a objectiu reduir el consum energètic del centre i de la llar. Tot seguit es presenten alguns instruments que es podrien utilitzar per dur a terme aquesta campanya:

(2.1)            Presentació: “L’ús de l’energia”. Aquest instrument inclou una presentació que es pot projectar amb un canó i que tracta els tipus d’energia, les conseqüències sobre el medi ambient de la utilització dels combustibles fòssils i presenta propostes per reduir el canvi climàtic.

Presentació: “L’ÚS DE L’ENERGIA”

Informació prèvia

Presentació (en català)

(2.2)            Joc: “Què en saps de l’energia?”. Aquest instrument és un joc tipus trivial amb qüestions sobre diferents fonts i tipus d’energia, així com aspectes relacionats amb el consum energètic i el seu estalvi.

Joc: “QUÈ EN SAPS DE L’ENERGIA?”

Informació prèvia

Tauler

Cartes

Caràtula principal

Caràtula posterior

(2.3)            Cartells: “Decàleg de l’estalvi energètic”. Aquest instrument està composat de tres tipus de cartells: un adreçat a educació infantil/primària, un a educació secundària i un a educació especial, cada un dels quals inclou deu recomanacions per reduir el consum energètic del centre.

Cartells: “DECÀLEG DE L’ESTALVI ENERGÈTIC”

 

 

 

Informació prèvia

Decàleg per Educació Especial

Decàleg per Educació Infantil i Primària

Fons blanc

Fons negre

Decàleg per Educació Secundària

Fons blanc

Fons negre

 

(2.4)            Cartells: Consells per reduir el consum energètic de...”. Aquest instrument ens aporta informació relativa a com reduir el consum energètic dels ordinadors, de la calefacció, de la il·luminació i de les fotocopiadores i impressores.

Cartells: “CONSELLS PER REDUIR EL CONSUM ENERGÈTIC DE...”

Informació prèvia

Cartells

(2.5)            Exposició: “Energia i Sostenibilitat”. Aquest instrument inclou una exposició amb nou cartells que tracten el tema de l’energia, la matèria i la sostenibilitat.

Exposició: “ENERGIA I SOSTENIBILITAT”

Informació prèvia

Exposició

(2.6)            Activitat: “Cóm puc frenar el Canvi Climàtic?”. Aquesta activitat permet diferenciar entre energies renovables i no renovables, calcular les emissions de CO2 que es produeixen com a conseqüència de la vida diària, i promou que l’alumnat proposi accions destinades a reduir el consum energètic de la llar i del centre.

Activitat didàctica: “COM PUC FRENAR EL CANVI CLIMÀTIC?”

Informació prèvia

Fitxa de l’alumne/a

(2.7)            Activitat:Control de Mals Hàbits a ca nostra”. Aquesta activitat ofereix alternatives per reduir el consum energètic a la llar de: la calefacció i l'aire condicionat, els electrodomèstics, la il·luminació i l’aigua, a l’hora que mesura l’estalvi sobre la factura de l’electricitat i de l’aigua.

Activitat didàctica: CONTROL DE MALS HÀBITS A CA NOSTRA

Informació prèvia

Fitxes alumnat

Full de Càlcul

 

 

(3)   BASE DE DADES DE MATERIALS D’EDUCACIÓ AMBIENTAL. Aquesta base de dades inclou altres materials relacionats amb el tema de l’energia, i de l'educació ambiental en general, per tal de poder ampliar la informació relativa a aquesta temàtica i/o poder realitzar altres activitats didàctiques diferents a les que aquí es presenten.

Base de dades: “MATERIALS D'EDUCACÓ AMBIENTAL”

Informació prèvia

Base de dades