Guia pel professor

Àrees per a les quals està dissenyada la webquest

Ciències de la Naturalesa

Tecnologia

Nivell dels alumnes als quals va dirigida: Primer Cicle de la ESO.
Objectius:

Temporització de l'activitat:

Recursos:

Cal assegurar-vos que els alumnes han comprès l'apartat d'avaluació

Return to the Beginning