La Tasca

Bé ja heu vist els nostres possibles interlocutors.

Començau a tenir clar quin us agradaria ser?

 La tasca a realitzar per cada personatge serà:

 

Return to the Beginning