GUIA DIDÀCTICA

 

 

 

 

-OBJECTIUS GENERALS

Aquesta WebQuest pretén fer prendre consciència als alumnes de la necessitat d´utilitzar les TIC i la xarxa Internet,  per a obtenir informació i recursos que els ajudin a construir el seu coneixement

2-Objectius específics

Això vol dir que era... està pensada  per a l´àrea de llengua: treballa l´expressió escrita: la narració, la biografia, l’estructura del conte tradicional, i també la competència bàsica en les TIC.

3- Organització dels alumnes, temporalització, recursos i espai.

Per treballar aquesta WebQuest és necessari que els ordinadors tenguin connexió a internet.

Hi ha d’haver un ordinador per cada tres alumnes.  Dependrà de les instal·lacions del centre, però si és possible, millor fer-ho a l’aula d’informàtica.

Si hi ha ordinador dins l’aula ordinària,(també serveix un portàtil) es pot emprar per fer la presentació general de la webquest, amb un canó de projecció. 

Si els alumnes treballen organitzats, es poden fer les activitats del procés en unes 6 sessions de 55-60 minuts.  Es dedicarà una sessió per l’avaluació i una altra per posar en comú el de tots els grups.

4- Avaluació:

Els alumnes han de conèixer abans de començar a treballar com i de què seran avaluats. Aquest aspecte és molt important, si saben el que s’espera d’ells, és més fàcil que quedem tots satisfets.

Aquesta WQ serà avaluada pel professor mitjançant la Rúbrica d´Avaluació global i també pels mateixos alumnes per mitjà d´una graella d´autoavaluació del treball en grup