AVALUACIÓ

 

mestra

 

 

Per a l'avaluació d'aquesta Webquest cal que tengueu presents els aspectes que us proposam tot seguit. Cal que els consulteu abans de començar la feina i tenir-los en compte en qualsevol moment del desenvolupament de la tasca. D’aquesta manera us assegurau l’èxit en el vostre treball.

- Quina és la tasca que se’ns ha proposat?

- Com ens distribuirem les feines?

- Quina informació necessitam per dur a terme el nostre projecte?

- Quins són els recursos de què disposam?

- Quan caldrà que contrastem les opinions per tal d'arribar a acords conjunts?

Cal que tengueu en compte que l’avaluació es farà seguint aquests criteris:

            

Avaluació del treball escrit

Aspectes

Just
1

Acceptable
2

Bon nivell
3

Excel·lent
4

Puntuació

Contenguts

Informació a un nivell molt simplista.

Els contenguts mostren que s'ha entès el que s'ha treballat.

La informació és força clara i mostra una certa reflexió sobre el tema.

La informació és excel·lent: han entès el tema, han reflexionat i han arribat a conclusions. 


Organització dels contenguts

Confós, incomplet i sense una direcció clara.

Les diferents seccions tenen contenguts però no hi ha relació ni transició entre ells.

L'organització és adequada i estan  relacionats  entre si.

Mostra una planificació acurada que dóna una seqüenciació lògica i clara.


Aspectes lingüístics

Molts errors. Difícil d'entendre.

Adequat  malgrat alguns errors.

Fluid i clar  malgrat alguns errors.

Fluid i amb  bon nivell lingüístic.

 

Presentació

Poc elaborada.  Poc visual. No fa servir imatges,  gràfics,  enllaços, etc.

La presentació és correcta però poc atractiva.

La presentació és acurada i  visual.

La presentació  està força treballada i és  molt atractiva  visualment.

 

Treball en grup

Treball massa individual. No  hi ha relació entre les  seccions.

S'aprecia una mica de col·laboració en l'estructura global.

Les tasques  individuals estan relacionades entre si.

El document  mostra  discussió i  planificació  conjunta.

 

 


Avaluació de la presentació oral

Aspectes

Just
1

Acceptable
2

Bon nivell
3

Excel·lent
4

Puntuació

Contenguts

Idees simplistes.

Idees correctes però  incompletes.

Han cobert els diferents  temes.

Han aprofundit en els temes.


Organització dels contenguts

Mal estructurada i  difícil d'entendre.

Seqüenciació correcta però les seccions apareixen  aïllades.

Han intentat relacionar les diferents  explicacions.

Les diferents seccions s'han planificat per fer una presentació  global.

 

Comunicació

Poc clara.  Difícil de seguir. 

Clara  i entenedora, en general.

Fluïda. El públic segueix amb interès.

To de veu apropiat i llenguatge precís. S'ha fet participar al públic.

 

Materials de suport

Pocs i no gaire  encertats.

Adequats encara que no els han sabut aprofitar.

Adequats. Han ajudat a entendre els
conceptes.

Força interessants i atractius. Han estat un excel·lent suport.

 

Treball en grup

Massa individualista.

La presentació mostra certa planificació.

Tots els membres mostren conèixer la  presentació global.

La presentació mostra planificació i treball de grup.

 Autoavaluació

Aspectes

Fluix
1

Acceptable
2

Bon nivell 
3

Excel·lent
4

Puntuació

Distribució dels rols

No hi ha hagut cap plantejament previ de distribució de les tasques ni s'ha parlat de com planificar la feina individualment.

La distribució de rols no s'ha consensuat prèviament ni s'ha mantingut en tot el projecte.

La distribució de rols s'ha consensuat entre tots els membres, però no s'ha mantingut en tot el projecte.

La distribució de rols s'ha consensuat entre tots els membres del grup i s'ha mantingut en tot el projecte.

 

Contribucions  al grup

Només part del grup s'ha implicat.

Quasi tothom s'ha implicat i ha completat les seves tasques.

Tothom  ha col·laborat en el grup, encara que amb nivells diferents.

Tot el grup s'ha implicat en el treball.

Posada en comú

Hi ha hagut  conflictes en les tasques de discussió.

No hi ha hagut conflictes però no tothom ha participat en les discussions i planificacions.

La posada en comú ha servit per planificar i resoldre dubtes.

Les discussions han ajudat a la cohesió del  grup com a equip de  treball.

Autonomia

Contínuament calia cridar al/ la professor/a.

Poques vegades hem necessitat l'ajuda del/la  professor/a.

Sovint hem trobat la solució nosaltres  mateixos.

Els problemes es discutien dins el grups i es buscaven solucions conjuntes. 


     fletxa