GUIA DIDÀCTICA

 

Aquesta WebQuest està pensada per a alumnat de 4t curs d’ESO. S’insereix dins l’àrea de Llengua i Literatura Catalanes.

 

Com a requisits previs a la realització d’aquesta WebQuest es demana a l’alumnat uns coneixements mínims d’informàtica: usar un navegador, saber trobar informació a la xarxa, seleccionar la informació –text o imatge-, descarregar-la, fer anar un processador de textos i realitzar un Power Point.

 

Un dels objectius d’aquest projecte és que els i les estudiants demostrin la seva capacitat per treballar en equip i per cercar informació en la xarxa. D’altra banda, introduirem el nostre alumnat en la història de la literatura catalana i afavorirem la seva creativitat en l’elaboració del producte final.

 

Pel que fa als contenguts que es desenvolupen en aquesta WebQuest tenim els següents:

 
    1. En relació als aprenentatges lingüístics i literaris:

 

a)     Objectius:

 

·        Reconèixer el context històric, artístic i social en què es va desenvolupar el Modernisme en la literatura.

·        Identificar i analitzar les tendències principals que experimenta el moviment modernista.

·        Demostrar comprensió de la figura i de l’obra de Santiago Rusiñol.

·        Saber extreure i seleccionar informació,

·        Tenir capacitat de síntesi de la informació.

 

b)    Conceptes:

 

·        Reconeixement del context històric, artístic i social en què es desenvolupà el Modernisme en la literatura catalana, i de la relació entre el Modernisme i la societat.

·        Identificació de les principals tendències modernistes.

·        Comprensió de la vida i l’obra de Santiago Rusiñol.

 

c)     Procediments:

 

·        Lectura comprensiva de la informació seleccionada.

·        Situació de la informació en el seu context històric, cultural i literari.

·        Selecció de la informació escaient per a l’elaboració del projecte.

 

d)     Actituds:

 

·        Interès per la lectura.

·        Sensibilització per la literatura.

·        Actitud crítica raonada.


     2. En relació a les competències de les TIC:

 

a)     Objectius

 

·        Valorar els recursos que proporcionen les TIC per a estructurar els treballs escrits i facilitar la presentació de projectes.

·        Cercar informació a diferents mitjans.

·        Usar un cercador.

·        Fer captures i imatges amb l’opció “copia i enganxa”.

·        Saber moure’s per la xarxa.

·        Analitzar i comentar críticament les pàgines web proporcionades.

·        Crear un document en Power Point.

 

Per a la realització d’aquest projecte necessitarem dels següents elements: Un ordinador per a cada grup de treball, connexió a la xarxa i Power Point.

 

Quant a l’organització dels espais es farà imprescindible l’ús de l’aula d’informàtica –ja sigui l’aula ordinària o l’aula mòbil-. També utilitzarem l’aula del grup-classe i haurem de recordar-los el treball que cal que realitzin fora de l’aula.

 

L’alumnat s’organitzarà en petits grups de tres membres. Cadascun amb un rol ben definit (biògraf/a, crític literari/a i guia turístic/a).

 

Respecte de la temporalització, aquesta WebQuest està pensada per a desenvolupar-la en vuit sessions repartides de la següent manera:

 

·        Una hora per a distribució de rols.

·        Una hora per a la recerca d’informació.

·        Dues hores per al treball de cadascun dels membres segons els rols assignats.

·        Tres hores per al debat en grup i revisió de la presentació en Power Point.

·        Una hora per a l’exposició davant de la resta de membres del grup-classe del treball realitzat.

 

S’avaluarà els diferents grups tenint en compte la qualitat del treball desenvolupat i la qualitat de l’exposició oral. És important per tant, que l’alumnat sàpiga els criteris d’avaluació abans de començar el projecte. Hauran de consultar les rúbriques d’avaluació que apareixen a la pàgina AVALUACIÓ de l’alumnat.

 

Cal valorar el fet que els/les estudiants hagin arribat al final del projecte ja que això demostrarà que els haurà resultat interessant i que no hauran defallit.

 

Per a qualsevol consulta relacionada amb aquesta WebQuest us agrairia que us poseu en contacte amb mi i que em feu arribar els vostres suggeriments per tal de poder-la millorar: mcreina@educacio.caib.es