Recursos educatius

coneixement del medi

WebQuest: "La Terra en el sistema solar"

 

Ginés Ayala Ramón (gayala1@educacio.caib.es)

CP Mare de Déu de Gràcia
Maó


WebQuest adreçada al 3r cicle d'educació primària, ja que en el currículum de l'àrea de coneixement del medi es tracta i treballa aquest tema.

L'objectiu general d'aquesta webquest és que els alumnes treballin aquest tema del nostre planeta dins el sistema solar, i que tenguin uns coneixements mínims de les dades més importants dels altres planetes.

Imatge WebQuest: "La Terra en el sistema solar"
Aquesta webquest ha estat creada com a una activitat del curs de formació a distància (Programa de formació a distància del professorat) 2005/2006"WebQuest: Una eina per treballar amb internet a l'aula".


Info: La recerca d'informació per Internet permet desenvolupar projectes col·laboratius de treball, tal com recull la proposta de WebQuest, formulada per Bernie Dodge, professor de la Universitat de San Diego.

Una WebQuest planteja la resolució d'un enigma o bé l'elaboració d'un producte (l'edició d'una antologia, un àlbum fotogràfic, etc.) de manera col·laborativa. L'aula s'organitza en petits grups de treballs cadascun dels quals realitza una tasca específica (buscar informació, editar els textos, etc.) Per desenvolupar-la s'utilitzarà la cerca d'informació per Internet i una àmplia gamma de recursos en la qual es poden integrar les TIC.

Contingut d'una WebQuest
  • La introducció, que presenta un plantejament general de la tasca.
  • La tasca en què s'identifica l'objectiu a assolir per tot el grup.
  • El procés, apartat on es descriuen els grups de treball, les tasques específiques que realitzaran i els recursos que s'empraran.
  • L'avaluació, en què s'indiquen els aspectes que es valoraran.
  • La conclusió, que inclou unes reflexions finals sobre la tasca.
  • Els crèdits on s'inclouen les referències als materials utilitzats.

- Més informació a WQ.cat - Comunitat Catalana de Webquest[ Anar al WebQuest ] Accés en línia al WebQuest "La Terra en el sistema solar"
   
sistema_solar_webquest.zip WebQuest "La Terra en el sistema solar" (arxiu comprimit, 194 Kb)