PORTADA

LA TERRA EN EL SISTEMA SOLAR

ÀREA: Coneixement del medi // Llengua //Matemàtiques

AUTOR: Ginés Ayala Ramón * : gayala1@educacio.caib.es

Data creació o última actualització: 20 de novembre de 2005

INTRODUCCIÓ

TASCA

PROCÉS

AVALUACIÓ

CONCLUSIÓ

CRÈDITS

GUIA PROFESSOR

 

 

INTRODUCCIÓ

EL TEMA DE LA TERRA I EL SISTEMA SOLAR sempre ha estat ple d’interrogants, de dubtes, de misteri,.. i ara que està molt de moda : Els satèl·lits, els viatges a la Lluna a Mart i a altres planetes, les comunicacions per satèl·lit, mòbils, televisió, GPS, ... segur que us agradarà llegir i investigar sobre aquest tema tan i tan interessant...

ENDAVANT!

 

TASCA

Abans de tot, i per fer les diferents ACTIVITATS farem grups de 3 alumnes, després a cada grup s’anomenarà un portaveu (acord entre els components, o bé per sorteig), i a continuació cada grup estudiarà moltes coses sobre:

El Sol, sobre els planetes i farà un estudi d’un planeta més a fons per saber més coses d’ell.

També es farà un mural per grup i cada membre del grup farà una exposició oral.

Vinga, anem per feina!

 

PROCÉS

ACTIVITAT 1: _ Quin astre és el centre del nostra sistema solar ? Si ja ho sabeu heu de fer un treball amb el processador de textos en el que hi ha d’haver:

Amb aquesta activitat coneixerem moltes coses sobre el centre del nostra sistema solar i cada el dia "surt i després s’amaga" oi que sí?

ACTIVITAT 2: _ Ja sabem que la Terra és un planeta, però... quants n’hi ha descoberts fins al moment i que s’estudien als llibres? Com estan col·locats en relació al centre del sistema solar? Sabem algunes dades sobre cadascun d’ells?

Heu de fer un segon treball amb l’ordinador i el seu processador, treball que ha de tenir les següents parts:

ACTIVITAT 3 _ Si sabem coses sobre els planetes, ara coneixerem un planeta més a fons. Heu de fer un treball sobre un dels planetes del nostre sistema solar, se us assignarà un planeta a cada grup i aportareu més dades sobre el mateix. Aquest treball també serà amb el processador de l’ordinador i serà en format resum, organitzat en diferents apartats que cada grup elaborarà segons la informació que hagi trobat.

ACTIVITAT 4 _ Cada grup d’alumnes farà un mural sobre mitja cartolina blanca i dibuixarà el sistema solar, amb el sol al centre i al seu voltant els nou planetes ordenats segons la seva proximitat al sol.

Al costat de cada planeta hi haurà una breu fitxa amb les dades numèriques més importants de cada planeta.

ACTIVITAT 5 _ EXPOSICIÓ ORAL: Cada alumne del grup farà una exposició oral del treball que ha resumit amb el processador de l’ordinador.

Nota.: Aquestes activitats s’avaluaran al final del procés, i els aspectes que s’avaluaran seran:

Una vegada fets els grups de tres alumnes, cada un d’ells s’ha de fer responsable d’escriure amb l’ordinador un dels tres primers treballs proposats en les tres primeres activitats. Els altres dos del grup seran els que cercaran la informació i li aniran apuntant el més important de l’activitat a fer. Es pot fer primer un esborrany del treball i després passar-lo a "net".

Quan els tres treballs primers estiguin fets, s’imprimiran i cada membre del grup en tindrà una còpia.

Les imatges que s'han d’inserir als treballs es podran cercar amb el "google" (imatges) o capturar-les directament de les adreces que es faciliten per trobar la informació dels treballs.

El mural s’ha de fer d’una manera col·lectiva amb participació activa dels tres alumnes de cada grup, el portaveu serà el qui farà l'exposició oral de l'esmentat mural.

Les adreces d’internet on podeu trobar informació, per llegir-la i agafar la que necessiteu per fer els treballs són les següents:

http://www.xtec.es/~rmolins1/solar/cat/sistema.htm

http://www.educar.org/SistemaSolar/

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_solar

http://www.xtec.es/~rmolins1/solar/cat/index.htm

http://www.astromia.com/solar/index.htm

http://www.todoelsistemasolar.com.ar/

.......................................................................................................................................................................................................

 

AVALUACIÓ

L’avaluació d’aquesta WebQuest sobre el nostre planeta en el sistema solar serà del vostre treball en el grup i sobretot de la vostra participació en la recerca d’informació, compartir-la, ser responsable...

Per tal d’avaluar el vostre treball haureu d’imprimir la graella d’avaluació, i l’heu d’emplenar cada un la vostra amb el consens dels altres membres del grup. Per tenir un resultat satisfactori heu d’aconseguir com a mínim 15 punts.

Graella d’avaluació

 

GRAELLA D’AVALUACIÓ

TAULA D’AVALUACIÓ de COL·LABORACIÓ

Cada alumne s’avalua a ell mateix amb el consens dels altres membres del grup.

 

1

gairebé GENS

2

molt POC/POCA

3

Molt millor/FORÇA

4

Molt bé/SEMPRE

 

PUNTS

Cercar i

recollir

informació

         

Transmetre informació

         

Escoltar

als altres

         

Posar-se

d’acord amb els

altres

         

Responsabilitat

individual

         

Prendre decisions

en grup

         
 

TOTAL PUNTS

 

Dins cada requadre escriure el número de punts que correspongui segons l’opinió pròpia i dels altres companys del grup, I DESPRÉS SUMAR EL TOTAL DE PUNTS.

 

CONCLUSIÓ

I... JA HEM ACABAT AQUESTA WEBQUEST!

A partir d’ara si voleu saber més coses sobre aquest tema, podeu cercar més informació a Internet, i en aquestes adreces.

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1074

http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=1086

http://www.cosmopediaonline.com/index_ss.html

En la següent adreça hi ha un article sobre l’origen del sol, dels planetes i molta informació. Està en castellà.

http://www.maslibertad.com/religion/ideario/sissolar.htm

I... potser algú de vosaltres quan sigui gros/a vulgui ser....ASTRONAUTA!!

 

CRÈDITS

Aquesta WEBQUEST ha estat elaborada per Ginés Ayala Ramón, Professor del tercer cicle de Primària del C. P. MARE DE DÉU DE GRÀCIA DE MAÓ (MENORCA).

El primer agraïment ha de ser pel creador i "pare" de les WebQuest, en Bernie Dodge, que ens ha donat una idea renovadora de presentar els temes educatius d’una manera totalment innovadora i d’acord en l’època que vivim, de consulta a la web, i de recerca i tractament d’informació.

Aquesta també ha estat elaborada dins l’entorn d’un curs de formació a distància per a mestres, organitzat per la Conselleria d’Educació de les Illes Balears. Em vaig apuntar a l’esmentat curs, ja que el fet de dedicar-me professionalment a l’educació, sempre tenc ganes de estar "al dia" i de cercar noves idees motivadores pels alumnes, que són en definitiva els que se’n beneficien d’aquestes innovacions.

Quant a material, no he emprat ni CD-Roms, ni llibres... ja que avui dia gairebé tota la informació la podem treure de la Web. He emprat exclusivament tots els textos, articles, opinions, activitats de lectura recomanades en l’entorn del curs al qual estic apuntat. També he consultat un material molt valuós: WebQuest ja fetes per gent que en sap més jo, he "visitat" moltes vegades aquesta adreça... http://www.webquestcat.org/... i les vegades que encara la tornaré a visitar.

 

GUIA DIDÀCTICA

Aquesta WebQuest està adreçada a alumnes del tercer cicle d’Educació Primària, ja que en el "currículum" de l’àrea de Medi es tracta i treballa aquest tema.

L’OBJECTIU GENERAL d’aquesta WQ, és el de que els alumnes treballin aquest tema del nostre planeta dins el Sistema Solar. I que tenguin uns coneixements mínims de les dades més importants dels altres planetes.

Com OBJECTIUS ESPECÍFICS penso que poden ser els següents:

 1. Treballar els continguts del tema de l'àrea de Medi.
 2. Saber navegar per unes adreces de la Web, per tal de llegir, triar, treure o resumir el més important... de les informacions que troben sobre el tema proposat.
 3. Escriure i redactar aquesta informació amb el processador de textos de l’ordinador.
 4. Donar format a l’escrit, desar-lo en una carpeta creada per desar les feines que fan.
 5. Cercar imatges relacionades amb el tema, desar-les en forma jpg, i després inserir-les en el document que elaboren.
 6. I d’altres que segurament sorgiran a mesura que facin les activitats, de totes maneres aquesta feina la fan en grups de 3 alumnes, la qual cosa comporta que entre ells s’ajudaran, i entre els tres faran una feina, ben positiva.
 7. Exposició oral de la feina feta davant els companys de classe.
 8. I, finalment l’avaluació personal que farà cadascú d’ells amb l’opinió dels altres membre del grup pens que també pot ser positiva, ja que d’aquesta manera aprendran a ser objectius i un poc "crítics" amb la feina pròpia i la dels companys.

TEMPORALITZACIÓ

Depèn molt de les aptituds dels alumnes, del seu grau de preparació en l’ús de l’ordinador i en funció de com quedin distribuïts els grups de feina, i també del rendiment que tenguin a l’hora de anar fent la "feina", es podrà parlar de número de sessions quan estigui desenvolupada o a mesura que es vagi "fent".

RECURSOS:

 1. Aula d’informàtica de l’escola per disposar d’un ordinador per cada grup de tres alumnes.
 2. Connexió a INTERNET.
 3. Impressora compartida entre els ordinadors.
 4. Altres materials, com enciclopèdies de l’escola, dades dels atles geogràfics actualitzats per tal de valorar les dades que han d’escriure en els treballs. I, altre material que trobem quan desenvolupem la WQ.