Procés

 

teòrics

treball de camp

pràctics
organització

ORGANITZACIÓ

1 teòric

1 documentalista

1 enquestador

1 relacions públiques

1 especialista windows

1 especialista Linux

De cada grup, excepte en el cas del documentalista, s'elegirà a una persona per aportar a aquest grup.

Els membres de l'organització han de preparar el tríptic, han de demanar el material a cada grup, han de convidar als ponents, han d'ambientar l'aula, han de dur el control d'assistència, i han de presentar i/o moderar els esdeveniments del congrés.

 

AVALUADORS

De les persones que no han exposat públicament els treballs, s'hauran de triar 4 persones que elaboraran una memòria final, on s'inclouran les preguntes i respostes que s'han fet desprès de les intervencions dels ponents i les conclusions finals.

 

Opcionalment, es pot decidir si s'enregistra amb mitjans audiovisuals el congrés.

<< portada