Avaluació

 

Es fa una distinció en la manera d'avaluar entre l'assoliment dels conceptes teòrics(AVALUACIÓ 1) i els aspectes relacionats en la recerca d'informació i la seva presentació final (AVALUACIÓ 2)

AVALUACIO 1

ASPECTES A VALORAR

Valoració d'1 a 10

Puntuació

S'han assolit els coneixements teòrics ?

En aquest apartat se puntuarà allò que l'alumne ha assimilat en punts de la tasca tals com:

Sap que és un Sistema Operatiu.

Pot enumerar diferents sistemes operatius.

Coneix l'estructura d'un S.O.

Pot fer una classificació dels S.O.'s

Coneix les funcions d'un sistema operatiu.

 

.

Té nocions dels dos sistemes operatius que s'han comparat.

Coneixement mínim i nocions bàsiques dels dos sistemes operatius.

Coneix orígens, evolució i les tendències futures dels dos sistemes.

Distingeix programari comercial i programari lliure.

Reconeix particularitats, avantatges i inconvenients de ambdós sistemes.

Es capaç de dur a terme operacions bàsiques del sistema operatiu en els dos entorns de feina.

.
<< portada
conclusions >>