CONCLUSIONS
CRÈDITS
GUIA
DIDÀCTICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Avaluació

 

Es fa una distinció en la manera d'avaluar entre l'assoliment dels conceptes teòrics(AVALUACIÓ 1) i els aspectes relacionats en la recerca d'informació i la seva presentació final (AVALUACIÓ 2)

AVALUACIO 2
 

ASPECTES A VALORAR

Insuficient

Correcte

Be

Excel·lent

 

 

 

 

Pujar

Cerca de informació i anàlisis

No s'ha preocupat de buscar informació. No hi ha posat interès

Ha cercat algunes de les definicions més senzilles. Li costa discriminar i analitzar l'informació.

Es desenvolupa bé en la cerca d'informació. Participatiu. La sap discriminar i interpretar.

Es desenvolupa molt bé en la cerca d'informació. Ha trobat altres fonts de consulta. Comprensió i interpretació molt bona. Molt participatiu.

 

 

 

 

 

 

Pujar

Presentació de l'informe

Ha fet un ús massa simple de les eines informàtiques que ha fet servir. L'informe no està organitzat i la presentació conté moltes errades. Manca total de coherència en el formats dels diferents apartats de l'informe.

Ús bàsic d'eines informàtiques. Organització i presentació amb possibles errades. Errades mínimes de coherència en el format d'alguns apartats.

Ús mig d'eines informàtiques. Incorpora algun element visual (taules, imatges). Organització i presentació bona. Coherència entre els apartats.

Ús molt avançat de les eines informàtiques. Incorpora índex, títols, numeració de pàgines, imatges, taules, enllaços Molt ben organitzat i presentat. Manté la coherència en tot l'informe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pujar

Exposició oral

Dificultats per parlar en públic. Parla massa aviat, el que dificulta seguir el que vol transmetre.

Falta de confiança.

No mira als companys mentre parla.

Tensió corporal. Moviment contiu.

Ús pobre de vocabulari.

Organització del contingut a exposar molt simple.

Dificultats per parlar en públic.

Falta de confiança.

Tensió corporal.

Incorpora vocabulari adequat però es noten certes mancances

Organització del contingut estructurada, però senzilla.

No te hàbits de parlar en públic però es defensa.

No es mostra massa nerviós.

Te clar el que ha d'exposar però no està massa segur.

Es recolza amb material addicional que ajuda a seguir la seva exposició.

Incorpora en els llocs adequats el vocabulari tècnic i relatiu al tema exposat.

No te hàbits de parlar en públic, però és un bon comunicador.

Sap despertar l'interès dels que l'escolten.

Té ben preparats els continguts de la seva exposició.

Bona organització de la exposició.

Üs correcte de vocabulari.

El seu llenguatge corporal transmet confiança.

 

 

 

 

 

 

Pujar

Debat i argumentació

No ha debatut gens i no sap defensar la seva postura de forma raonable. Falta d'arguments.

Ha defensat la seva postura però fa servir arguments molt pobres i la exposició no està ben estructurada.

Ha defensat bé la seva postura, amb uns arguments clars i els ha exposat de forma estructurada.

Té els arguments molts clars i els sap exposar perfectament. Ha pensat molt bé en tots els possibles avantatges i inconvenients del software lliure. S'expressa de forma molt organitzada i estructurada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pujar

Aspectes a valorar del grup en general.

Resultat molt pobre, poc treballat.

No s'han sabut repartir les tasques.

No han fet feina de manera organitzada.

No han estat responsables de la seva funció.

No saben treballar en equip.

Han treballat sense tenir en compte la finalitat

Resultat suficient per a justificar la feina encomanada.

S'han repartit la feina, però no l'han sabuda posar en comú per obtenir un bon resultat.

Han arribat a unes conclusions bastant bàsiques.

Resultat bastant bó.

Han pensat en qui podia fer cada tasca.

S'han organitzat.

Tenen clar que es treballar en equip, però no tenen massa consciencia dels rols dels integrants del grup.

Resultat molt bó. Han tengut molt bona organització. Cada integrant del grup ha acceptat el seu paper i ha fet la seva tasca correctament.

Han assolit els objectius de la importància que te avui dia el fet de treballar en equip.

 

<< portada
conclusions >>