PROCÉS
Procés

A

C

T

I

V

I

T

A

T

S

treball de camp2

 

Totes les tasques les enfocarem a la organització, preparació i desenvolupament d'un congrés que tractarà el tema dels sistemes operatius.

Es hora de començar la feina, per tant es moment de repartir entre tots els participants les tasques que ens ajudaran a assolir els objectius d'aquesta activitat.

Entre tots els participants hauran de triar el títol del congrés. El delegat serà el responsable de moderar aquesta tasca.(durada màxima 10 minuts)

Hi haurà 4 grups de treball. Uns treballaran aspectes teòrics, uns altres els pràctics i un grup farà treball de camp, a més de preparar simultàniament la trobada de tots els experts.

El resultat final de tot el procés serà l'inici del congrés on s'exposaran tots els resultats.

 

Pel congrés:

•  S'haurà fixat per endavant una data.

•  S'elaborarà un fulletó on s'exposi la presentació i la programació (horaris, temes a tractar, ponents, i actes: conferència, taula rodona, etc.).

•  El dia del congrés els participants han d'arribar ben vestits, i seguiran el protocol d'inscripció i entrega de material. Han de tenir preparada l'aula de manera que sigui fàcil seguir els esdeveniments del congrés.

•  Serà obligatori per part dels assistents que queden fora de les exposicions que presentin com a mínim una pregunta als ponents,( ja sigui un dubte, una opinió personal, o algun argument per rebatre el que s'hagi dit).

<< portada
avaluació >>