La rúbrica és una eina per a l’avaluació que ens és útil per a mesurar el treball dels alumnes amb objectivitat i també ens ajuda a avaluar el funcionament de l’alumne per mitjà d’una gran diversitat de criteris.
Punt a valorar
Baix
Correcte
Excel·lent
Ha assumit els conceptes de Software Lliure, Codi Obert, Software Gratuït Confon els conceptes i no situa els programes dins la seva categoria. Utilitza alguns d'aquest conceptes com a sinònims, però té la idea bàsica i coneix algun programa. Els té clars i coneix  programes de cada tipus bàsic. Té molt clara la diferencia, coneix programes de totes les categories i combinacions possibles.
Coneix programari lliure

No coneix cap programari lliure ni sap de que es tracta. Llista mínima de programes en l'informe individidual i falten alternatives lliures.

Un o dos més coneguts que fa servir a l'institut, però tampoc no hi té massa interès. No sap com obtenir-los. Contingut molt simple de l'informe. Llista dels programes més basics, amb algunes de les possibles alternatives.

Si, els de l'institut i algun més. Es capaç de localitzar dos o tres dels més bàsics. Contingut bastant bó. Llista bastant completa dels programas de ús més habitual, amb alternatives lliures i algunes inclou d'on obtenirles. Si, coneix tot tipus de programari lliure, l'utilitza i sap d'on aconseguir-lo en cas necessari. Contingut molt bó. Llista de programes molt extensa, amb l'explicacio de cada programa, possibles alternatives lliures tant per windows com per linux, d'on obtenir-les.
Cerca de informació i anàlisi No s'ha preocupat de buscar informació. No hi ha posat interès Ha cercat algunes de les definicions més senzilles.  Li costa  discriminar i analitzar l'informació. Es desenvolupa bé en la cerca d'informació. Participitau. La sap discriminar i interpretar. Es desenvolupa molt bé en la cerca d'informació. Ha trobat altres fonts de consulta. Comprensió i interpretació molt bona. Molt participatiu.
Presentació de l'informe No ha fet servir eines informàtiques o ús molt bàsic. L'informe no està organitzat i la presentació conté moltes errades. Manca total de coherencia en el formats dels diferents apartats de l'informe. Ús bàsic d'eines informàtiques. Organització i presentació amb possibles errades. Errades mínimes de coherencia en el format d'alguns apartats. Ús mig d'eines informàtiques. Incorpora algún element visual (taules, imatges). Organitzat i presentació bona. Coherencia entre els apartats. Ús molt avançat de les eines informàtiques. Incorpora índex, títols, numeració de pàgines, imatges, taules, enllaços … Molt ben organitzat i presentat. Manté la coherencia en tot l'informe.
Debat i argumentació de avantatges i inconvenients del software lliure. No ha debatut gens i no sap defensar la seva postura de forma raonable. Careix d'arguments. Ha defensat la seva postura però fa servir arguments molt pobres i la exposició no està ben estructurada. Ha defensat bé la seva postura, amb uns arguments clars i els ha exposat de forma estructurada. Té els arguments molts clars i els sap exposar perfectament. Ha pensat molt bé en tots els possibles avantatges i inconvenients del software lliure. S'expresa de forma molt organitzada i estructurada.
Conclusions del grup.

Aspecte a valorar del grup en general.
Contingut molt pobre, poc treballat. No han recapacitat ni tret conclusions sobre l'impacte social del social lliure ni de la seva necessitat. Contingut bastant simple. Han pensat poc sobre l'impacte social del codi lliure i la seva necessitat. Han arribat a unes conclusions bastant bàsiques. Contingut bastant bó. Hi han pensat, han recapacitat i han arribat a les conclusions que lógiques que podriem esperar. Contingut molt bó. Han arribat a conclusions sobre la repercussió social molt interessants