AVALUACIÓ

 

L’avaluació d’aquesta WebQuest tindrà dos apartats:

 

Rúbrica de col·laboració: consisteix en l’avaluació del treball en grup i l’heu de fer per cada un dels components del grup.

 

Rúbrica del producte realitzat: consisteix en els apartats que tindrà en compte el vostre cap en l’elaboració del treball.

 

 

 

RÚBRICA DE COL·LABORACIÓ

S’ha de fer una avaluació per cada un dels components del grup

 

 

 

NECESSITA MILLORES (1)

SUFICIENT

(2)

SATISFACTORI (3)

EXCEL·LENT

(4)

TOTALS

Recollir la informació

No recull cap informació relacionada amb el treball

Recull mínima informació relacionada amb el treball

Recull força informació relacionada amb el treball

Recull tota informació relacionada amb el treball

 

Esforç

L’alumne no s’ha esforçat gens

L’alumne s’ha esforçat però li falta constància

L’alumne amb un poc més d’esforç podria obtenir un resultat millor

L’alumne s’ha esforçat al màxim

 

Responsa-bilitats

 

 

 

No fa mai les seves feines

Molt poques vegades fa la feina. Sempre se li ha de recordar

Normalment fa la feina. Poques vegades se li ha de recordar.

 

Sempre fa la feina. Mai se li ha de recordar.

 

 

Escoltar

 

Sempre xerra. Mai escolta

Generalment xerra. No escolta gaire

Escolta, però sovint xerra massa

Escolta i parla de manera adequada

 

Autonomia

 

 

 

Contínuament calia cridar al professor

Poques vegades hem necessitat l’ajuda del professor

Sovint hem trobat la solució nosaltres mateixos

Els problemes es discutien dins el grup i es cercaven solucions conjuntes

 

 

RÚBRICA D’AVALUACIÓ DEL PRODUCTE

 

El vostre cap avaluarà els següents aspectes:

 

 

NECESSITA MILLORES (1)

SUFICIENT

(2)

SATISFACTORI (3)

EXCEL·LENT

(4)

TOTALS

Ús d’Internet

Visita les pàgines d’informació proposades.

 

S’han visitat les pàgines d’Internet proposades i s’ha pres notes de la informació d’interès.

 

S’ha tret bon rendiment d’Internet, s’ha pres nota de les pàgines visitades i d’algunes fonts d’informació

S’ha tret molt bon rendiment d’Internet. S’ha pres nota de les pàgines visitades que han estat útils i s’han trobat

 

Les activitats

No s’han contestades totes les activitats, n’han quedat dues o més sense resoldre i les altres no estan gairebé

No s’han contestat totes les activitats, n’ha quedat 1 sense resoldre i algunes no estan del tot bé

S’han contestat totes les activitats però algunes no estan del tot bé

S’han contestat totes les activitats correctament

 

Cooperació

El treball és fruit de l’esforç d’un sol individu

Hi han col·laborat tos però amb aportacions desiguals

Hi han col·laborat tots i el resultat és força homogeni

El treball és un excel·lent resultat de les aportacions de tots

 

La conferència

El document presenta la informació desordenada

El document inclou la informació essencial

El document inclou tota la informació

El document inclou tota la informació de manera clara i ordenada