GUIA DIDÀCTICA

 

 1. Objectius generals d’aquesta WebQuest

·         Estudiar de l’estructura i funcionament de l’aparell respiratori.

·         Prendre consciència dels perills que comporta el consum de tabac.

·         Fomentar la cooperació i el treball en equip.

·         Utilitzar adequadament  la xarxa d’internet per obtenir informació i saber analitzar la informació obtinguda.

 

2. Objectius específics o àrees curriculars

         Aquesta WebQuest està pensada alumnes de 3r d’ESO i va dirigida a l’àrea de ciències de la naturalesa  i també a la classe de tutoria, ja que treballa tant aspectes conceptuals i procedimentals com actitudinals.

 

3. Organització dels alumnes, temporalització, recursos i espai

Organització dels alumnes

       Els alumnes treballaran en equip en grups de 3 persones els quals adoptaran diferents rols: metge, químic i periodista.

Coneixements informàtics dels alumnes

Per desenvolupar aquesta WebQuest, els alumnes han de tenir uns coneixements mínims d’informàtica:

·         Crear una carpeta

·         Tenir uns coneixements bàsics per fer anar el processador de textos

·         Guardar un document

·         Insertar imatges a un document

·         Capturar imatges a INTERNET

·         Guardar les imatges a la carpeta

·         Fer anar un navegador

Temporalització

Aquesta WebQuest està pensada per unes 6 sessions d’uns 50 minuts de durada. A les 5 primeres sessions s’hi realitzaran les 5 activitats i es deixarà la darrera sessió a acabar les activitats pendents i a realitzar l’avaluació.

Recursos i espai necessaris

·         Sala d’informàtica

·         Un ordinador per cada grup de tres alumnes, amb connexió a Internet i amb processador de textos

·         Una impressora

 

4. Avaluació

Els alumnes han de conèixer abans de començar a treballar com i de què seran avaluats, aquest coneixement és útil perquè:

·         Els orienta sobre els què s’espera d’ells

·         Els fa fitxar en tots els detalls

·         Potser s’esforçaran a fer un producte millor

Aquesta WebQuest serà avaluada pel professor mitjançant la Rúbrica d’Avaluació del Producte i també pels mateixos alumnes per mitjà de la Rúbrica de Col·laboració.