Recursos educatius > Tauler de recursos

ciències experimentals

El recorregut de l'energia

El Recorregut de l'Energia és un material didàctic complementari adreçat a l'alumnat de segon cicle d'educació secundària.

Aquest material, fruit de la col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i la Generalitat de Catalunya, ha estat adaptat per la Direcció General d'Energia de la Conselleria d'Innovació i Energia amb la col·laboració i l'assessorament de la Direcció General d'Ordenació i Innovació de la Conselleria d'Educació i Cultura, i s'ha lliurat a tots els centres de les Illes Balears que imparteixen l'educació secundària.

El material inclou:

  • 5 Unitats temàtiques per ampliar i aprofundir els coneixements bàsics dels conceptes energètics.

  • 17 Itineraris per a visites a instal·lacions energètiques significatives de les diverses illes i també de Catalunya.

  • 15 Experiències per realitzar amb l'alumnat.

  • 5 Murals gràfics.
Imatge El recorregut de l'energia

Objectius

Té per objectius principals fomentar l'interès respecte dels temes energètics, promoure nous hàbits de consum d'energia respectuosos amb l'entorn i sensibilitzar l'alumnat per fer-ne un ús racional.

Adreça http://dgener.caib.es  
     
Per a més informació adreçar-vos a:    
     
Organisme difusor Teléfon Població
Direcció General d'Energia 971 17 71 48 07012 PALMA
Direcció General d'Ordenació i Innovació 971 17 65 00 07002 PALMA